Trung cấp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung cấp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kiến thức:

+ Về doanh nghiệp, Hợp tác xã, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

+ Về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác quản trị;

+ Về cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Về các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Kỹ năng:

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;

+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá thông tin;

+ Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Soạn thảo hợp đồng kinh doanh;

+ Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Thiết lập mối quan hệ trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các đối tác;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

Thái độ:

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đở đồng nghiệp.

Cơ hội việc làm

+ Tham gia vào công tác quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã và tổ hợp tác;

+ Làm việc tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội, trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;

+ Lập các loại kế hoạch về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương... ở cấp tổ, đội trong doanh nghiệp;

+ Quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội.