07/01/2021 Thông tin - sự kiện

Hội thảo tập huấn “Thương mại điện tử”

Ngày 31/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng triển khai tổ chức Tập huấn “Thương mại điện tử”


07/01/2021 Thông tin - sự kiện

Chuyển giao “Quy trình kỹ thuật sinh sản và ương nuôi cá linh ống” tại huyện Tân Hồng

Ngày 18/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật sinh sản và ương nuôi cá linh ống (cirrhinus Jullieni Sauvage, 1878)”


05/01/2021 Thông tin - sự kiện

Tập huấn về Chương trình OCOP và các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-CĐCĐ ngày 30/11/2018 của Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp về việc phối hợp thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn quý IV năm 2018 đến năm 2020;