08/09/2023 THÔNG BÁO

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư, dung cụ giảng dạy thực hành học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo chào giá cạch tranh cung cấp vật tư, dụng cụ giảng dạy thực hành học kỳ 1 năm học 2023-2024
15/02/2023 THÔNG BÁO

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh và đào tạo

Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh và đào tạo


14/12/2022 THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức, nhân viên năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-CĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.