01/01/2022 Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

Thông báo chào giá cung cấp thiết bị, dụng cụ, hóa chất thực hành năm học 2021-2022


04/06/2021 Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

Thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 năm học 2020-2021

thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 của Khoa Điện - Điện tử (năm học 2020-2021)


05/04/2021 Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

Thông báo gia hạn thời gian chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ thông báo số 86/CĐCĐ-QT, ngày 24/3/2021 của trường CĐCĐ Đồng Tháp về việc chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021.


29/12/2020 Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện