Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí Trường Cao đẳng chất lượng cao của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “ Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” với định hướng: Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao theo hướng “mở”. Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn để đạt tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao; đồng thời khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để những trường cao đẳng khác được đánh giá, công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao.

/Media/dtcc_home/Images/canhtruong-dtcc1_24052023033031482_2oi3o5nu.dm4.jpg

      Đề án định hướng phát triển trường cao đẳng (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) chất lượng cao đào tạo nhân lực trực tiếp cho các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển trường cao đẳng chất lượng cao trên cơ sở kế thừa, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm về đào tạo nghề của thế giới; bảo đảm tính hệ thống, dài hạn, có lộ trình, bước đi phù hợp, các giải pháp đồng bộ, khả thi.

      Nội dung của Quyết định xác định rõ Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40 trường cao đẳng chất lượng cao và đến năm 2025 có khoảng 70 trường cao đẳng chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

     Trong mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 là từng bước mở rộng đào tạo các ngành, nghề đã thí điểm, có học sinh, sinh viên tốt nghiệp được các tổ chức giáo dục đào tạo quốc tế có uy tín đánh giá, công nhận văn bằng, chứng chỉ. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 70 trường được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, trong đó 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.

     Các trường định hướng xây dựng thành trường chất lượng cao cần tập trung thực hiện các giải pháp đáp ứng các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao về: quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

     Dưới đây là 5 nhóm giải pháp chủ yếu để trường đạt dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn trường chất lượng cao:

  1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng Quy mô đào tạo;
  2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về trình độ nhà giáo;
  3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nhà trường gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo;
  4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quản trị nhà trường;
  5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đáp ứng trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

     Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ giải pháp nêu trên sẽ giúp các trường Cao đẳng phát triển toàn diện sớm đáp ứng tiêu chí trường Cao đẳng chất lượng cao.

     Để đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí trường Cao đẳng chất lượng cao, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã xác định chiến lược thực hiện cụ thể thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong đó:

Thứ nhất, định hướng phát triển theo ngành, nghề, trình độ đào tạo

     Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành, công tác quản lý đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo chuyển tiến căn bản về chất lượng đào tạo, gắn với ứng dụng thực tiễn, nâng cao tính ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu việc làm trong nước và quốc tế; hướng đến yêu cầu của người học, thực học, thực nghiệp, mở nhiều cơ hội vì mục tiêu học tập suốt đời. Cụ thể như sau:

     - Mở các ngành học mới đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng và thực tiễn cao; thực hiện hiệu chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo gắn liền với phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo và thực tiễn;

     - Xác lập quy mô đào tạo hợp lý cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn hóa cho xã hội; tạo bước  tiến mạnh mẽ trong quy trình quản lý đào tạo; gắn kết với các cơ sở giáo dục đào tạo chuyển tiếp, liên thông và liên kết đào tạo; đẩy mạnh đào tạo gắn liền với việc làm, nhất là đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

      - Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và ngoài nước; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu người học và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

      - Định hướng chương trình đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng cao, nâng chất, tiếp cận trình độ nguồn nhân lực trong và ngoài nước.

      - Đa dạng người học từ nguồn học sinh, sinh viên trong tỉnh và nước bạn Lào, Campuchia.

      - Đào tạo sinh viên sau khi ra trường đủ khả năng làm việc ở nước ngoài.

Thứ hai, định hướng đầu tư cơ sở vật chất

      - Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: xây dựng mới (tại TP. Cao Lãnh) khối thực hành cho Khoa Cơ khí Xây dựng và Khoa Điện – Điện tử. Thời gian thực hiện 2020 – 2022 (đã được phê duyệt).

     - Đầu tư xây dựng giai đoạn 3 dự án Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển tiềm lực, khuyến khích, đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Thời gian dự kiến 2021 – 2025 (đang xin chủ trương).

      - Dự án đầu tư trung hạn nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

      - Bảo quản và nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và hiệu quả; tăng cường công tác quản trị và công tác quản lý tài chính đáp ứng nguồn lực tài chính theo yêu cầu phát triển của nhà trường, đảm bảo tính hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài chính; nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức, và người lao động; đảm bảo công khai, minh bạch. Cụ thể:

       + Đáp ứng một cách tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp yêu cầu phát triển theo tiêu chí đồng bộ với quy mô và chất lượng đào tạo; nâng cao hiệu quả trong đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tránh thất thoát lãng phí.

      + Tăng cường các nguồn lực tài chính; các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, sử dụng hợp lý và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước nâng cao cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Thứ ba, định hướng phát triển nguồn nhân lực

      Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhà trường theo định hướng phát triển, tinh gọn và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên, chuyên viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng theo định hướng chuyên môn hóa. Cụ thể:

      - Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, tăng tỉ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, đội ngũ quản lý, chuyên viên có tính chuyên nghiệp cao.

      - Rà soát có giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ về đội ngũ giữa các ngành đào tạo.

      - Chủ động xây dựng đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, khoa học cây trồng, thú y, cơ khí, điện-điện tử, và kinh tế.

Lê Phạm Thị Minh Anh - Trung tâm NCPT & ĐBCL