Ngành trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Kiến thức:

1. Vận dụng được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng - an ninh liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.

2. Hiểu được những kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, thuế; Vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.

3. Biết được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất và phân tích nghiệp vụ kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.

4. Biết lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Kỹ năng:

1. Thành thạo việc lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.

2. Linh hoạt trong việc lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

3. Sử dụng thành thạo được các phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Tính toán được các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của đơn vị dựa vào các tài liệu kế toán.

Thái độ:

1. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tinh thần, trách nhiệm, thái độ cao trong công việc.

2. Tuân thủ các quy định của nhà nước về lĩnh vực kế toán.

3. Rèn luyện tính cẩn thận và trung thực trong công tác kế toán.

     Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học có thể đảm nhận các công việc như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp...

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:

         Học sinh có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên ngành kế toán thông qua học liên thông cao đẳng hoặc đại học.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: TẢI VỀ