Ngành trung cấp Công nghệ thực phẩm

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Công nghệ thực phẩm

Kiến thức

Được trang bị các kiến thức về giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành công nghệ thực phẩm, có sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm;

Hiểu biết được kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất trong công nghệ chế biến thực phẩm như: công nghệ chế biến đồ hộp, thịt & sản phẩm thịt, thủy sản, rau quả, lương thực...;

Hiểu biết được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy móc và các thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy và thiết bị;

Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng HACCP (SSOP, GMP) để có thể tham gia trong việc điều hành và quản lý dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả; có kiến thức tốt về các phương pháp chế biến và bảo quản thực phẩm để ứng dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

Kỹ năng:

Có khả năng áp dụng các qui trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thực phẩm; kỹ năng quản lý từng công đoạn sản xuất nhất định, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm;

Có thể tham gia kiểm tra, phân tích và xác định được một số chỉ tiêu như: vi sinh, hóa sinh, hóa lý và cảm quan của thực phẩm từ đó góp phần đánh giá được chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có khả năng tự sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm.

Thái độ:

Học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành Công nghệ thực phẩm có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tham gia trực tiếp vào các dây chuyền sản xuất, là cán bộ quản lý các quá trình chế biến, bảo quản, kiểm định chất lượng thực phẩm, là chuyên viên đảm bảo chất lượng, kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng thực phẩm tại các nhà máy chế biến thủy sản; chế biến lương thực thực phẩm; có thể làm việc tại các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế dự phòng, chuyên gia dinh dưỡng tại các bệnh viện, trường học, nhà trẻ, các trung tâm phân tích, kiểm định chất lượng thực phẩm, nhân viên tại các công ty kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia thực phẩm.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: TẢI VỀ