Ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra Ngành Quản trị kinh doanh

 

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
 2. Có kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế và ngành QTKD và có thể vận dụng vào việc học các môn chuyên môn và chuyên ngành sau này;
 3. Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng vào việc quản lý, kinh doanh sau này;
 4. Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị bán hàng, Lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, có khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này .
 5. Trang bị kiến thức về tin học văn phòng
 6. Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3.

 

Kỹ năng

 1. Sử dụng được phần mềm máy tính liên quan đến chuyên ngành đào tạo;
 2. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;
 3. Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh;
 4. Tham gia thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
 5. Xây dựng, thẩm định và quản lý dự án đầu tư;
 6. Có khả năng tự Khởi sự kinh doanh;
 7. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 

Thái độ

 1. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
 2. Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh;
 3. Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
 4. Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác.

 

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả  năng:

 1. Công việc có thể đảm nhận như: quản lý nhân sự, nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing quản trị dự án kinh doanh, quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
 2. Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý Doanh nghiệp của bản thân và gia đình;
 3. Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh;

 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học và học liên thông lên trình độ đại học ở tất cả các trường đại học.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: TẢI VỀ