Ngành Khoa học Cây trồng

Chuẩn đầu ra Ngành Khoa học Cây trồng

 

Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Khoa học cây trông có lập trường chính trị tốt, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về Khoa học cây trồng, có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan, công ty trong lĩnh vực khoa học cây trồng trong và ngoài tỉnh

Về kiến thức

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, có lập trường, tư tưởng chính trị tốt, có thái độ lao động tốt, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý nông nghiệp và các đơn vị sự nghiệp.

+ Có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp trồng trọt

+ Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn tạo giống cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương chứng chỉ A hoặc TOEIC 300 điểm, trình độ căn

bản Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 - Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống;

 - Có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về kỹ thuật canh tác, bảo vệ cây trồng hạn chế dịch hại;

 - Thực hiện được các kỹ thuật canh tác cây lúa, cây rau, cây ăn quả, nấm ăn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng thực tế;

 - Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông;

- Thể hiện khả năng thuyết trình tốt và giao tiếp hiệu quả;

- Biết làm việc theo nhóm.

 - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

 - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ;

- Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học và tự nâng cao.

Về khả năng công tác

- Làm chuyên viên ở các cơ sở quản lý nông nghiệp như: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các trạm, trại và lĩnh vực có liên quan đến khoa học cây trồng..

- Làm nhân viên trong các công ty sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng;

- Có khả năng làm việc ở các cơ sở trang trại cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp và các Hợp tác xã.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG: TẢI VỀ