Ngành Dịch vụ thú y

Chuẩn đầu ra Ngành Dịch vụ thú y

Kiến thức:

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 2. Có các kiến thức căn bản về giống, dinh dưỡng trong chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và thụ tinh nhân tạo.
 3. Có kiến thức chuyên môn tốt về dịch tễ, miễn dịch học, dược lý thú y, phòng và trị bệnh gia súc, gia cầm,
 4. Có kiến thức về hoạt động khuyến nông, quản lý kinh tế trong sản xuất và chế biến thú sản.
 5. Có trình độ ngoại ngữ: Tương đương Bậc 2.

Kỹ năng:

 1. Có khả năng chẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật;
 2. Có khả năng thụ tinh nhân tạo cho động vật.
 3. Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thú y.
 4. Có khả năng tổ chức hoạt động khuyến nông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.
 5. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Thái độ:

 1. Có ý thức trách nhiệm công dân, có suy nghĩ hành động nghiêm túc với ngành,
 2. Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, biết phân tích và giải quyết các vấn để nảy sinh trong thực tiễn ngành thú y,
 3. Có tinh thần hợp tác, giúp đở đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 1. Làm việc tại các cơ sở, trạm, trại chăn nuôi- thú y trong và ngoài tỉnh;
 2. Các công ty thuốc thú y và thức ăn gia súc; các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm;
 3. Làm việc tại Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tham gia mạng lưới thú y cơ sở.
 4. Các phòng mạch thú y, các cửa hàng thú y.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có thể học tập nâng cao trình độ thuộc lĩnh vực thú y, học liên thông Đại học ngành kỹ sư chăn nuôi và ngành Bác sỹ thú y.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DỊCH VỤ THÚ Y: TẢI VỀ