Ngành Bảo vệ thực vật

Chuẩn đầu ra Ngành Bảo vệ thực vật

Kiến thức

 1. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 2. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, về phân loại thực vật, khí tượng thủy văn và môi trường sinh thái ảnh hưởng đến cây trồng và mật số dịch hại.
 3. Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2.
 4. Nhận biết, mô tả được sâu bệnh và nêu lên nguyên nhân gây ra sâu bệnh.
 5. Kiến thức về chọn giống kháng sâu bệnh, biện pháp phòng trừ dịch hại và cách sử dụng hóa chất bảo vệ cây trồng.

Kỹ năng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lập kế hoạch sản xuất các loại cây trồng, thực hiện được các khâu kỹ thuật:

 1. Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng.
 2. Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng.
 3. Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp
 4. Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững
 5. Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông.
 6. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Thái độ

 1. Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm.
 2. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ luật bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các qui trình canh tác sử dụng hóa chất có thời gian cách ly.
 3. Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn cập nhật thông tin

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

 1. Nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh trong các hợp tác xã, nông trường, trạm, trại nhà nước hoặc tư nhân, điều trị sâu bệnh hại cây trồng, tham gia mạng lưới bảo vệ thực vật của địa phương, nhân viên kinh doanh của các công ty thuốc và phân bón trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
 2. Tự tạo việc làm: mở đại lý mua bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho cây trồng.
 3. Cán bộ khuyến nông

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về nông dược, phân bón và cây trồng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông Đại học ngành Bảo vệ thực vật, ngành trồng trọt hoặc nông học.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT: TẢI VỀ