Mục tiêu và sứ mạng

Mục tiêu:

1. Đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

2. Mở rộng cơ hội thỏa mãn nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng và học tập suốt đời của cộng đồng;

3. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và nông nghiệp cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long;

4. Xác lập ví trí nhà trường thuộc tốp đầu trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sứ mạng:

Giảng dạy, học tập, tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học – công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng.

 

Media/1/Images/202012/dtcc-khuhc-20201222095105-e.jpg