23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Chăn nuôi - Thú y

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Chăn nuôi - Thú y


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Tin học ứng dụng


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Quản trị mạng máy tính

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Quản trị mạng máy tính


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Kế toán doanh nghiệp


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Trung cấp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung cấp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Nuôi trồng thủy sản

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Nuôi trồng thủy sản


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Công nghệ thực phẩm

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Công nghệ thực phẩm


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành trung cấp Bệnh học thủy sản

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Bệnh học thủy sản


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Trung cấp Phát triển nông nghiệp nông thôn

Chuẩn đầu ra Trung cấp Phát triển nông nghiệp nông thôn


23/12/2020 HỆ TRUNG CẤP

Ngành Văn thư - lưu trữ

Chuẩn đầu ra Ngành Văn thư - lưu trữ