23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Chăn nuôi

Chuẩn đầu ra Ngành Chăn nuôi


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Khoa học Cây trồng

Chuẩn đầu ra Ngành Khoa học Cây trồng


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Bảo vệ thực vật

Chuẩn đầu ra Ngành Bảo vệ thực vật


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Dịch vụ thú y

Chuẩn đầu ra Ngành Dịch vụ thú y


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành nuôi trồng thủy sản

Chuẩn đầu ra Ngành nuôi trồng thủy sản


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra Ngành Quản trị kinh doanh


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin


23/12/2020 HỆ CAO ĐẲNG

Ngành Công nghệ thực phẩm

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thực phẩm