Video giới thiệu Khoa Cơ khí - Xây dựng năm 2021

Giới thiệu Khoa Cơ khí - Xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp