Đê tài cấp trường:  “Xây dựng qui trình chế biến sản phẩm Sữa gạo đậu đỏ và Cơm cháy hạt sen từ gạo Ngọc Đỏ Hương Dứa – Lấp Vò Đồng Tháp”.

 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chế Thanh1 và  Phan Thị Kim Thoa1

Giảng viên hướng dẫn:  ThS.Trần Tố Quyên2 và KS.Kiều Đắc Thêm2

1Lớp Cao đẳng Công nghệ thực phẩm K17B

2Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tóm tắt đề tài:

Với mục đích đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nguồn gạo đặc sản Đồng Tháp, đồng thời khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong nhà trường, nghiên cứu “Xây dựng qui trình chế biến sản phẩm Sữa gạo đậu đỏ và Cơm cháy hạt sen từ gạo Ngọc Đỏ Hương Dứa – Lấp Vò Đồng Tháp” được tiến hành bởi nhóm sinh viên Nguyễn Chế Thanh, Phan Thị Kim Thoa (sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Công nghệ thực phẩm K17B) dưới sự hướng dẫn của giáo viên Trần Tố Quyên và Kiều Đắc Thêm.

Trên cơ sở nghiên cứu các thông số quan trọng trong qui trình chế biến, các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm,..qui trình chế biến hoàn chỉnh với các thông số kỹ thuật cự thể của hai sản phẩm sữa gạo đậu đỏ và cơm cháy hạt sen được chế biến từ gạo Ngọc Đỏ Hương Dứa đạt chất lượng được đề xuất.

Tuy nhiên, để đánh giá khả năng mở rộng sản xuất và tiềm năng thương mại hóa sản phẩm cần nhiều nghiên cứu thử nghiệm sản xuất sản phẩm ở qui mô lớn và nghiên cứu đánh giá thị trường.