Đề tài cấp trường: “Ứng dụng Edcamp để phát triển chuyên môn cho giảng viên tiếng Anh tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp”

 

Chủ nhiệm đề tài:TS. Phạm Quang Huy1,

Thành viên tham gia: ThS.Nguyễn Thị Thể Hà1

1Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 

Tóm tắt đề tài:

Vấn đề nghiên cứu: Phát triển chuyên môn là một trong những yêu cầu sống còn của nhà giáo, nhất là nhà giáo bộ môn tiếng Anh. Trong thời gian qua, để đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực tiếng Anh và phát triển chuyên môn, các cấp quản lý tổ chức triển khai hoạt động này thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, hội thảo, tập huấn, …. Thực tế cho thấy, trong hoạt động này các thành viên tham gia và tiếp thu theo định hướng chung; trong khi nhu cầu chia sẻ và nêu lên các vướng mắc chưa được đẩy mạnh. Vì vậy, việc ứng dụng một mô hình đáp ứng nhu cầu của thực tế của nhà giáo là cần thiết – trong đó, Edcamp-mô hình hội thảo tự nguyện là một trong những cách giúp người tham dự phát triển chuyên môn thông qua chia sẻ, nêu vấn đề, và cùng tìm giải pháp, cùng phát triển.

Phương pháp: (i) nhu cầu phát triển chuyên môn của nhà giáo được khảo sát và phân tích; (ii) bộ tài liệu phục vụ tập tổ chức Edcamp được lấy kiến thông qua các buổi tập huấn, thực hành và hội thảo mô hình; (iii) tổ chức mô hình Edcamp cùng lúc hoàn thiện bộ tài liệu, đẩy mạnh phát triển chuyên môn nhà giáo và ý kiến phản biện.

Kết quả: Bộ tài liệu tổ chức ứng dụng mô hình Edcamp hoàn thiện vì mục tiêu trong phát triển chuyên môn một cách tự nguyện. Triển khai mô hình đã đáp ứng nhu cầu thực tế trong phát triển chuyên môn của nhà giáo tiếng Anh. Người tham gia có cơ hội phát huy năng lực với tinh thần tự nguyện, là trung tâm, đề xuất các chủ đề và cùng chia sẻ, học hỏi, tìm hướng giải quyết cùng với các ý tưởng, nghiệp vụ; và tạo một cộng đồng học tập qua mạng lưới kết nối để tiếp tục chia sẻ và tiếp tục cùng phát triển nghề nghiệp trong giảng dạy học tiếng Anh.