Đề tài cấp trường: “Thử nghiệm ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) theo công nghệ biofloc với các nguồn cacbon khác nhau tại tỉnh Đồng Tháp”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Dương Thiên Kiều1

Thành viên tham gia: ThS.Lê Thị Mai Anh1 và ThS.Tạ Hoàng Bảnh1

1 Khoa Nông nghiệp –Thủy sản, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tóm tắt đề tài

Thí nghiệm thử nghiệm ương giống cá tra bằng công nghệ biofloc với các nguồn cacbon khác nhau gồm 3 nghiệm thức là rỉ đường, bột gạo và đối chứng được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, bể ương cá có thể tích 1 m3, cá giống có khối lượng trung bình 0,3 g/con, mật độ bố trí 200 con/m3, sử dụng rỉ đường và bột gạo để tạo biofloc với tỉ lệ C/N=20. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 60 ngày ương, tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối trung bình (0,44±0,06 g/ngày)   của cá ở nghiệm thức bột gạo lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức rỉ đường và đối chứng. Tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối ở nghiệm thức bột gạo (0,20±0,004 cm/ngày) là cao nhất và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức rỉ đường và đối chứng. Tỷ lệ sống trung bình của các nghiệm thức dao động từ 83,3-93,6%, tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức rỉ đường, bột gạo và đối chứng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).