Đề tài cấp trường: “Thử nghiệm sản xuất rượu vang khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas L.) tại huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp”

 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Minh Thơ1 & Nguyễn Thị Anh Thư1

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thái Anh Thư2  & KS. Trần Hiếu Nhân2

1Lớp Cao đẳng Công nghệ thực phẩm K16B

2Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 

Tóm tắt đề tài:

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố: (i) mật số nấm men Saccharomyces cerevisiae thuần chủng (105 - 107 tế bào/mL), (ii) hàm lượng chất khô hòa tan của dịch lên men (20 - 24oBx) và pH dịch lên men (4 - 5) đến chất lượng rượu vang khoai lang tím Nhật tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả khảo sát cho thấy, quy trình lên men rượu vang khoai lang tím với mật số nấm men 106 tế bào/mL, với hàm lượng chất khô hoà tan dịch lên men 22% và pH 4,5 cho kết quả lên men tốt nhất. Kết thúc quá trình lên men chính ở ngày thứ 7­; sản phẩm rượu vang khoai lang tím Nhật thành phẩm có hàm lượng ethanol 12,64%, hàm lượng đường sót 4,65%, mùi, vị đặc trưng hợp thị hiếu người tiêu dùng, các chỉ tiêu hóa sinh của rượu (SO2, methanol và vi sinh) đều đạt theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 6-3:2010/BYT).