Đề tài cấp cở sở: “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ”

 

Chủ Nhiệm đề tài: La Ngọc Giàu1

Thành viên tham gia: Tăng Thuý Liễu1, Võ Minh Hiếu1, Quảng Thị Mỹ Yến1, Phan Thị Tuyết Nhung1

1Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tóm tắt đề tài:

Mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ là sản phẩm của công trình nghiên cứu khoa học do TS La Ngoc Giàu là chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên là giảng viên tổ bộ môn kế toán của khoa Kinh tế Xã hội và Nhân văn. Mô hình này mô phỏng lại tất cả các phần hành của một kế toán của Công ty TNHH Một Thành Viên Băng Kỳ Phong như:  Kế toán mua bán hàng hóa; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tài sản cố định; Kế toán xác định kết quả kinh doanh; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; Lập báo cáo tài chính; Kế toán thuế và khai báo thuế; Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kế toán, thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm, xử phạt hành chính về thuế và kế toán.

Thông qua mô hình này người học sẽ được tiếp cận và thực hành ngay trên các chứng từ sổ sách thực, quy trình luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán tại các loại hình doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình kế toán mô phỏng còn là nơi để tập huấn công tác kế toán cho người đang làm việc với sự hỗ trợ của bộ tài liệu thực tế tại doanh nghiệp được xử lý theo phương pháp của người kế toán chuyên nghiệp, huấn luyện và đào tạo từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.