Đề tài cấp cơ sở: “Qui trình quản lý bệnh thối ngó trên cây sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn) tại tỉnh Đồng Tháp”

 

Chủ Nhiệm: ThS.Nguyễn Thị Quế Phương1

Thành viên tham gia: ThS.Trịnh Xuân Việt1

1Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tóm tắt đề tài:

Đề tài xác định tác nhân gây và xây dựng qui trình quản lý bệnh thối ngó - cháy lá trên cây sen hồng tại Đồng Tháp qua bố trí thí nghiệm về các loại thuốc hóa học Ridomil Gold 68WG, Inari 300SC và sinh học Biofert cacao trong phòng thí nghiệm, nhà lưới ngoài đồng. Kết quả: Bệnh thối ngó, cháy lá trên sen do do nấm Phytophthora sp. gây hại chủ yếu ở các bộ phận phiến lá, cuống lá, chồi non, bông non. Vết bệnh thâm, nhũn nước. Trên lá trưởng thành đôi khi cổ lá bị thối và có mốc trắng phát triển trong bọng khí ở mô bệnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi xử lý thuốc hóa học Ridomil Gold 68WP và Inari 300SC đối với nấm là có hiệu quả ức chế sự phát triển của nấm Phytophthora với hiệu lực kéo dài được 6 ngày sau thử thuốc trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả thử nghiệm ngoài đồng cho thấy chế phẩm sinh học Biofert cacao, Ridonil Gold 68WP và Inari 300SC xử lý ở dạng riêng lẻ hay kết hợp đều có tác dụng ức chế sự phát triển của bệnh và đối với biện pháp xử lý hóa học đầu vụ sau đó sử dụng chế phẩm sinh học phòng bệnh có hiệu quả làm tăng số lượng lá non, lá trưởng thành, bông và gương sen và tăng năng suất trên sen cụ thể tỉ lệ nhiễm bệnh trên lá ở nghiệm thức đối chứng tỉ lệ bệnh qua các lần thu thập dao động từ 42.86% đến 71.77% trong khi nghiệm thức xử lý chỉ từ 4.76 đến 13.11% thấp hơn rất nhiều. Khảo sát tổng năng suất thu được cho 1000m2 đất trong tháng thứ 4, tháng thứ 5 tại huyện Châu Thành như sau: nghiệm thức xử lý theo cách của nông dân là thấp nhất, đạt 521 kg trong khi nghiệm thức xử lý thuốc hóa học trước sinh học sau có năng suất cao nhất đạt 833.33kg.