[BĐCL] Quy trình công vụ

DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 

TT

Tên quy trình

Ký hiệu

Đơn vị soạn thảo

1

Quy trình soạn thảo văn bản

QT.01

Phòng Tổ chức – hành chính

2

Quy trình kiểm soát văn bản

QT.02

Phòng Tổ chức – hành chính

3

Quy trình đào tạo và bồi dưỡng

QT.04

Phòng Tổ chức – hành chính

4

Quy trình sửa chữa thiết bị

QT.05

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

5

Quy trình an toàn lao động & Phòng cháy chữa cháy

QT.06

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

6

Quy trình tuyển sinh chính quy Cao đẳng – Trung cấp

QT.07

Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

7

Quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của học sinh sinh viên

QT.08

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

8

Quy trình giải quyết khiếu nại/tố cáo

QT.09

Phòng Tổ chức – hành chính

9

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

QT.10

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

10

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên

QT.11

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

11

Quy trình mời giảng

QT.12

Phòng Đào tạo

12

Quy trình quản lý điểm phần mềm Quản lý học sinh sinh viên

QT.13

Phòng Đào tạo

13

Quy trình kiểm soát quá trình giảng dạy

QT.15

Phòng Đào tạo

14

Quy trình tổ chức cho sinh viên thực tập

QT.16

Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

15

Quy trình hướng nghiệp

QT.17

Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

16

Quy trình đăng ký học phần/môn học

QT.18

Phòng Đào tạo

17

Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của học sinh sinh viên

QT.19

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và bảo đảm chất lượng

18

Quy trình khảo sát sinh viên có việc làm

QT.20

Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

19

Quy trình đánh giá nội bộ

QT.21

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và bảo đảm chất lượng

20

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

QT.22

Phòng Đào tạo

21

Quy trình xếp loại rèn luyện học sinh sinh viên

QT.23

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

22

Quy trình quản lý học sinh sinh viên ngoại trú

QT.24

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

23

Quy trình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế

QT.25

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

24

Quy trình triển khai đề tài, sáng kiến cấp cơ sở

QT.26

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

25

Quy trình nghiệm thu đề tài sáng kiến cấp cơ sở

QT.27

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

26

Quy trình mở nghề mới

QT.28

Phòng Đào tạo

27

Quy trình xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo

QT.29

Phòng Đào tạo

28

Quy trình biên soạn/chỉnh sửa giáo trình đào tạo

QT.30

Phòng Đào tạo

29

Quy trình xét tốt nghiệp

QT.31

Phòng Đào tạo

30

Quy trình liên kết đào tạo

QT.32

Trung tâm Liên kết đào tạo và bồi dưỡng

31

Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo

QT.33

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và bảo đảm chất lượng

32

Quy trình lập kế hoạch tài chính/ ngân sách

QT.34

Phòng Tài vụ

33

Quy trình thanh/quyết toán

QT.35

Phòng Tài vụ

34

Quy trình thu học phí

QT.36

Phòng Tài vụ

35

Quy trình tuyển dụng viên chức, người lao động

QT.37

Phòng Tổ chức – hành chính

36

Quy trình đánh giá phân loại viên chức, người lao động

QT.38

Phòng Tổ chức – hành chính

37

Quy trình kỷ luật viên chức, người lao động

QT.39

Phòng Tổ chức – hành chính

38

Quy trình xét, cấp học bổng

QT.40

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

39

Quy trình xét khen thưởng học sinh – sinh viên

QT.41

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

40

Quy trình xét kỷ luật học sinh – sinh viên

QT.42

Phòng Chính trị và Công tác HSSV

41

Quy trình quản lý về đầu tư/mua sắm

QT.43

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

42

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

QT.44

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

43

Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

QT.45

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và bảo đảm chất lượng

44

Quy trình đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng

QT.46

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và bảo đảm chất lượng

45

Quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị

QT.47

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

46

Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động

QT.48

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

47

Quy trình quản lý xưởng, phòng thí nghiệm

QT.49

Phòng Quản trị, thiết bị, vật tư và Thư viện

48

Quy trình tiếp nhận lưu học sinh Lào và Campuchia

QT.50

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Tải file đính kèm