06/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 6: Biện pháp phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trồng thủy sản


06/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 5: Quản lý KHCN trong ao nuôi tôm càng xanh hiệu quả cao


06/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 4: Quản lý dịch bệnh trong ao nuôi tôm càng xanh toàn đực


06/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 3: Quản lý thức ăn trong ao nuôi tôm càng xanh toàn đực


06/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 2: Xử lý ao nuôi tôm càng xanh toàn đực


05/01/2021 Bài giảng kỹ thuật nuôi Tôm càng xanh toàn đực

Bài 1. Chọn giống tôm thả nuôi