TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỐNG THÁP
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT & VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
STT TÊN LOẠI SỐ VB NGÀY BH CQ BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Luật Số 80/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ
2 Luật  số 22/2008/QH12  13/11/2008 Quốc hội  Luật cán bộ công chức
3 Luật  số: 56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội  Luật thanh tra 
4 Luật  số: 58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội  Luật viên chức
5 Luật  Số 01/2011/QH12 11/11/2011 Quốc hội  Luật Lưu trữ
6 Luật Số 02/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Khiếu nại
7 Luật  số: 03/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội  Luật Tố cáo
9 Luật  số: 10/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội  Bộ luật Lao động
10 Luật  số: 14/2012/QH13 20/6/2012 Quốc hội  Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật
11 Luật  số: 12/2012/QH13 20/6/2012 Quốc hội  Luật Công đoàn
12 Luật  Số: 10/VBHN-VPQH 12/12/2012 Quốc hội  Luật Phòng, Chống tham nhũng
13 Luật  số: 38/2013/QH13 11/6/2013 Quốc hội Luật Việc làm
14 Luật  số: 29/2013/QH13 18/6/2013 Quốc hội  Luật Khoa học và Công nghệ 
15 Luật  số: 30/2013/QH13 19/6/2013 Quốc hội  Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
16 Luật  số: 42/2013/QH13 25/11/2013 Quốc hội  Luật Tiếp công dân
17 Luật  số: 44/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
18 Luật Số: 08/VBHN-VPQH 11/12/2014 Quốc hội Luật Giáo dục 
8 Luật  số: 11/VBHN-VPQH 11/12/2014 Quốc hội  Luật Giáo dục đại học
19 Luật  số: 74/2014/QH13 27/11/2014 Quốc hội  Luật Giáo dục nghề nghiệp
20 Luật Số 78/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Luật Nghĩa vụ Quân sự
21 Luật Số 80/2015/QH14 22/6/2015 Quốc hội Luật Ban hành VB QPPL
           
2. VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
1 Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg 23/12/1997 TT Chính phủ Về HB khuyến khích học tập đối với  HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN
2 Nghị định 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
3 Quyết định QĐ 38/2009/QĐ-TTg 09/3/2009 TT Chính phủ QĐ Ban hành danh mục GD, ĐT hệ thống GD quốc dân
4 Quyết định  QĐ 65/2009/QĐ-TTg 24/4/2009 TT Chính phủ QĐ ban hành cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho SV ĐH, CĐ, TC
5 Quyết định 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 TT Chính phủ Phê duyệt Đề án 'Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020"
6 Quyết định QĐ 911/2010/QĐ-TTg 17/6/2010 TT Chính phủ QĐ phê duyệt đề án đào tạo GV trình độ TS các trường ĐH,CĐ
 2010-2020
7 Nghị định NĐ 31/2011/NĐ-CP 11/5/2011 Chính phủ NĐ SĐBS NĐ 75/2006 quy định chi tiết HDTH một số điều của
Luật giáo dục
8 Nghị định NĐ 54/2011/NĐ-CP 04/7/2011 Chính phủ NĐ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
9 Nghị định NĐ 27/2012/NĐ-CP 06/4/2012 Chính phủ NĐ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường
 hoàn trả của viên chức
10 Nghị định NĐ 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 Chính phủ NĐ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
11 Nghị định NĐ 41/2012/NĐ-CP 08/5/2012 Chính phủ NĐ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
12 Nghị định NĐ 01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
13 Nghị định NĐ 42/2013/NĐ-CP 9/5/2013 Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
14 Nghị định  NĐ 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
15 Quyết định 66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 TT Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục ĐH.
16 Quyết định 761/2014/QĐ-TTg 23/5/2014 TT Chính phủ Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020"
17 Nghị định  NĐ 141/2013/NĐ-CP 24/10/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật GDĐH
18 Nghị định  NĐ 143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Chính phủ Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
19 VBHN NĐ 110/2004, NĐ 09/2010 25/02/2014 CP (BNV hợp nhất) Nghị định về công tác văn thư
20 Nghị định NĐ 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Chính phủ Về chính sách tinh giản biên chế
21 Nghị định NĐ 112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Chính phủ Quy định về quản lư cửa khẩu biên giới đất liền
22 Nghị định  NĐ 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan HCNN và đơn vị SN
công lập
23 Nghị định  NĐ 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Chính phủ Quy định chi tiết và HDTH một số nội dung của Bộ luật LĐ
24 Nghị định  NĐ 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
25 Nghị định  NĐ 27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
26 Nghị định  NĐ 31/2015/NĐ-CP 24/3/2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá,
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
27 Nghị định  NĐ 48/2015/NĐ-CP 15/5/2015 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
28 Quyết định Số 971/QĐ-TTg 1/7/2015 TT Chính phủ Sửa đổi bổ sung QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP Phê duyệt
Đề án 'Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020"
29 Nghị định  NĐ 79/2015/NĐ-CP 14/9/2015 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD nghề nghiệp
30 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg 28/9/2015 TT Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo tŕnh độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng
31 Nghị định  NĐ 86/2015/NĐ-CP 2/10/2015 Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lư học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 
32 Quyết định Số 53/2015//QĐ-TTg 20/10/2015 TT Chính phủ Về chính sách nội trú đối với HSSV học cao đẳng, trung cấp
33 Văn bản HN Số 03/VBHN-BGD 30/10/2015 Chính phủ
(BGD hợp nhất)
Văn bản HN Nghị định 134/2006 và NĐ 49/2015 quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở GD ĐH, CĐ, TCCN
34 Nghị định  NĐ 113/2015/NĐ-CP 9/11/2015 Chính phủ Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đăi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở GDNN công lập
35 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 TT Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lư, sử dụng MMTB của cơ
quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
36 Quyết định 1600/QĐ-TTg 16/8/2016 TT Chính phủ Phê duyệt chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2010
37 Nghị quyết 73/NQ-CP 26/8/2016 Chính phủ Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương tŕnh mục tiêu giai đoạn 2016-2020
38 Nghị quyết 76/NQ-CP 3/9/2016 Chính phủ Nghị quyết phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 năm 2016
39 Nghị định 143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
40 Quyết định 1981/QĐ-TTg 18/10/2016 TT Chính phủ Phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
41 Quyết định 1982/QĐ-TTg 18/10/2016 TT Chính phủ Phê duyệt khung tŕnh độ quốc gia Việt Nam
3. VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ LĐTBXH, LIÊN BỘ & CÁC BỘ NGÀNH KHÁC
1 Quyết định Số 42/2007//QĐ-BGDĐT 13/8/2007 BGD&ĐT Ban hành qui chế HSSV các trường ĐH,CĐ, TC chuyên nghiệp
2 Quyết định Số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT 16/10/2007 BGD&ĐT Ban hành qui chế đánh giá kết quả RL của HSSV các cơ sở Giáo dục ĐH & TCCN hệ chính quy
3 Quyết định Số 60/2008/QĐ-BGD&ĐT 5/11/2008 BGD&ĐT Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở  giáo dục
4 Quyết định Số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT 7/28/2008 BGD&ĐT Ban hành Quy định về liên kết đào tạo tŕnh độ TCCN, CĐ, ĐH.
5 Thông tư TT 09/2009/TT-BGD 07/5/2009 BGD&ĐT Ban hành thực hiện quy chế công khai GD quốc dân
6 Thông tư TT 26/2009/TT-BGD 30/9/2009 BGD&ĐT  Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục TN của HS,SV
7 Thông tư TT 27/2009/TT-BGD 19/10/2009 BGD&ĐT Quy chế ngoại trú của HSSV trường ĐH, CĐ, TCCN
8 Thông tư TT 31/2009/TT-BGD 23/10/2009 BGD&ĐT  Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy cơ sở GDQD
9 Thông tư LT TT 34/2009/TTLT-BGD-BCA 20/11/2009 BGD&ĐT-BCA Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
10 Thông tư TT 07/2010/TT-BGD 01/3/2010 BGD&ĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư ĐT và trang TT
điện tử cơ sở GD đại học
11 Thông tư TT 08/2010/TT-BGD 01/3/2010 BGD&ĐT  Quy định SD phần mềm tự do mã nguồn mở trong CSGD
12 Thông tư TT 09/2010/TT-BGD 10/3/2010 BGD&ĐT Quy chế học viên các trường ĐH, CĐ, TCCN- VLVH
13 Thông tư TT 16/2010/TT-BGD 28/6/2010 BGD&ĐT Quy định chương trình khung TCCN
14 Thông tư TT 17/2010/TT-BGD 28/6/2010 BGD&ĐT Ban hành chương trình khung TCCN các ngành CNTT, CNHH, ....
15 Thông tư TT 18/2010/TT-BGD 28/6/2010 BGD&ĐT Ban hành chương trình khung TCCN khối ngành nông nghiệp, TS
16 Thông tư LT TT 30/2010/BGD-BTP 16/10/2010 BGD&ĐT-BTP Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường
17 Thông tư LT TT 27/2010/BGD-LĐTBXH 28/10/2010 BGD-LĐTBXH Hướng dẫn đào tạo LT trình độ TC nghề, CĐ nghề lên CĐ, ĐH
18 Thông tư TT 39/2010/TT-BGD 23/12/2010 BGD&ĐT Quy định việc đánh giá công tác HS, SV
19 Thông tư TT 43/2010/TT-BGD 30/12/2010 BGD&ĐT Quy định biên soạn lựa chọn, thẩm định SD giáo trình TCCN
20 Thông tư  TT 03/2011/TT-BGD 28/'01/2011 BGD&ĐT Quy chế và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học
21 Thông tư TT 04/2011/TT-BGD 28/'01/2011 BGD&ĐT Quy định biên soạn lựa chọn, thẩm định SD giáo trình ĐH
22 Thông tư TT 08/2011/TT-BGD 17/'02/2011 BGD&ĐT Quy định điều kiện HS quy trình mở ngành ĐT, đình chỉ TS, thu hồi QĐ mở ngành ĐH,CĐ
23 Thông tư TT 25/2011/TT-BGD 16/6/2011 BGD&ĐT QĐ tổ chức hoạt động hội đồng Hiệu trưởng trường ĐH,CĐ 
24 Thông tư TT 27/2011/TT-BGD 27/6/2011 BGD&ĐT Quy chế công tác HSSV nội trú các cơ sở GD
25 Thông tư TT 34/2011/TT-BGD 11/8/2011 BGD&ĐT Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ TCCN
26 Thông tư TT 35/2011/TT-BGD 11/8/2011 BGD&ĐT QĐ về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học
27 Thông tư TT 41/2011/TT-BGD 22/9/2011 BGD&ĐT Quy định chế độ thông tin báo cáo về tổ chức hoạt động GD
28 Thông tư TT 42/201TT-BGD 23/9/2011 BGD&ĐT Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn duyệt
giáo trình sử dụng chung trình độ TCCN
29 Thông tư TT 44/2011/TT-BGD 10/10/2011 BGD&ĐT QĐ về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
30 Thông tư TT 54/2011/TT-BGD 15/11/2011 BGD&ĐT Ban hành điều lệ trường TCCN
31 Thông tư LT 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 BGDĐT-BNV-BTC-
BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ 54/2011 về phụ cấp thâm niên
đối với nhà giáo
32 Thông tư TT 07/2012/TT-BGD 17/02/2012 BGD&ĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu NGDN, NGUT
33 Thông tư TT 08/2012/TT-BGD 05/3/2012 BGD&ĐT Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN
34 Thông tư TT 11/2012/TT-BGD 07/3/2012 BGD&ĐT Ban hành chương trình môn giáo dục chính trị trình độ TCCN
35 Thông tư TT 14/2012/TTLT-BGD-BLĐ 19/4/2012 BGD&ĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử  "Vay vốn đi học" phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với HSSV
36 Thông tư TT 19/2012/TT-BGD 01/6/2012 BGD&ĐT Ban hành quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH
37 Thông tư TTLT 98/2012/TTLT-BTC-BGD 18/6/2012 BTC - BGD&ĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện QĐ 1400 QĐ-TTg về đề án dạy học ngoại ngữ 2008-2020
38 Thông tư TT 22/2012/TT-BGD 20/6/2012 BGD&ĐT Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế văn bằng, CC 
39 Thông tư TT 29/2012/TT-BGD 10/9/2012 BGD&ĐT Quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD
40 Thông tư TT 34/2012/TT-BGD 26/9/2012 BGD&ĐT Ban hành chương trình khởi tạo DN trong chương tŕnh TCCN 
41 Thông tư TT 44/2012/TT-BGD 30/11/2012 BGD&ĐT Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp TCCN
42 Thông tư TT 45/2012/TT-BGD 30/11/2012 BGD&ĐT Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
43 Thông tư TT 51/2012/TT-BGD 18/12/2012 BGD&ĐT Quy định  về tố chức hoạt động thanh tra trường ĐH và TCCN
44 Thông tư TT 54/2012/TT-BGD 21/12/2012 BGD&ĐT Quy định cộng tác viên thanh tra giáo dục
45 Thông tư TT 15/2012/TT-BNV 25/12/2012 BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết HĐLV và đền bù chi phí đào tạo, bồi
dưỡng đối với viên chức
46 Thông tư TT 60/2012/TT-BGD 28/12/2012 BGD&ĐT Ban hành Quy định viên kiểm định chất lượng giáo dục
47 Thông tư TT 11/2013/TT-BGD 29/3/2013 BGD&ĐT Sửa đổi bổ sung quy định về chế độ thỉnh giảng
48 Thông tư TT 12/2013/TT-BGD 12/4/2013 BGD&ĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho GV trong cơ sở GDĐH
49 Thông tư TT 14/2013/TT-BGD 08/5/2013 BGD&ĐT Ban hành chương trình khung TCCN nhóm ngành máy tính
50 Thông tư TT 17/2013/TT-BGD 08/5/2013 BGD&ĐT Ban hành chương tŕnh khung TCCN các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
51 Thông tư TT 20/2013/TT-BGD 06/6/2013 BGD&ĐT Ban hành quy định BD chuyên môn nghiệp vụ cho GV cở sở GDĐH
52 Thông tư TT 30/2013/TT-BGD 26/7/2013 BGD&ĐT Ban hành Chương tŕnh học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương tŕnh đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp Khối ngành Công nghệ kỹ thuật và Khối ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
53 Quyết định QĐ 5573-BGD&ĐT 22/11/2013 QĐ BGD Phê duyệt giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ TCCN
54 Thông tư TT 38/2013/TT-BGD 29/11/2013 BGD&ĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương tŕnh đào tạo trường ĐH, CĐ, TCCN
55 Thông tư TT 39/2013/TT-BGD 04/12/2013 BGD&ĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
56 Thông tư TT '01/2014/TT-BGD 24/'01/2014 BGD&ĐT Ban hành khung nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
57 Thông tư TT '04/2014/TT-BGD 28/'02/2014 BGD&ĐT Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
58 Quyết định Số 07 VBHN-BGD 04/3/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 37/2012 và QĐ 65,66,67/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
59 Quyết định Số 08 VBHN-BGD 04/3/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 37/2012 và QĐ 65,66,67/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng
60 Quyết định Số '09 VBHN-BGD 07/3/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 20/2012 và TT 57/2011 quy định việc xác lập chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐ, TCCN
61 Quyết định Số 15 VBHN-BGD 08/5/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 32/2013 và TT 14/2010 Ban hành danh mục đào tạo cấp IV trình độ ĐH,CĐ
62 Quyết định Số 17 VBHN-BGD 15/52014 BGD&ĐT VB Hợp nhất QĐ 43/2007 và TT 57/2012 về đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ
63 Quyết định Số 19 VBHN-BGD 21/5/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 15/2011 và QĐ 62/2008 Ban hành quy chế TS ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học
64 Thông tư TT 22/2014/TT-BGD 09/7/2014 BGD&ĐT Ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
65 Thông tư TT 23/2014/TT-BGD 18/7/2014 BGD&ĐT Ban hành quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
66 Quyết định QĐ 3468/QĐ-BGDĐT 06/9/2014 BGD&ĐT Ban hành tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho các trường ĐH, CĐ không chuyên về Luật
67 Thông tư TT 34/2014/TT-BGD 15/10/2014 BGD&ĐT Hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2012 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
68 Quyết định Số 26 VBHN-BGD 25/11/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất Thông tư số 13/2014 và Thông tư số 52/2011 quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đ́nh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp
69 Thông tư LT TTLT 36/2014/TT-BGD-BNV 28/11/2014 BGD&ĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp VC giảng dạy
 trường công lập
70 Thông tư TT 39/2014/TT-BGD 05/12/2014 BGD&ĐT Ban hành chương tŕnh khung TCCN nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
71 Thông tư TT 40/2014/TT-BGD 05/12/2014 BGD&ĐT Ban hành chương trình khung TCCN nhóm ngành Nông nghiệp; Lâm nghiệp
72 Thông tư TT 43/2014/TT-BGD 05/12/2014 BGD&ĐT Ban hành chương tŕnh khung TCCN các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lư
73 Quyết định  Số 28 VBHN-BGD 31/12/2014 BGD&ĐT VB Hợp nhất  TT 31/2013 và QĐ 44/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với HS,SV 
74 Thông tư TT 47/2014/TT-BGD 31/12/2014 BGD&ĐT TT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
75 Thông tư Số: 01/2015/TT-BGDĐT 15/'01/2015 BGD&ĐT Ban hành điều lệ trường Cao đẳng
77 Thông tư LT Số 04/2015/TTLT-BGD-BTC 10/3/2015 BGD - BTC Hướng dẫn một số điều NĐ 143/2013 về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
78 Quyết định Số 729 QĐ-BGD&ĐT 11/3/2015 BGD&ĐT QĐ Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
79 Quyết định Số 945 QĐ-BGD&ĐT 27/3/2015 BGD&ĐT QĐ đính chính TT 01/2015 về ban hành điều lệ trường CĐ
80 Thông tư LT Số 40/2015/TTLT-BGD-BTC 27/3/2015 BGD - BTC TT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển
81 Quyết định Số 1608/QĐ-BGD 14/5/2015 BGD&ĐT Phê duyệt 4 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành TCCN
nghiệp vụ nhà hàng khách sạn,.. kế toán
82 Thông tư Số 25/2015/TT-BLĐTBXH 13/7/2015 BLĐTBXH Quy định về ĐK hoạt động GDNN, cấp, thu hồi Giấy CN đăng kư hoạt động GDNN và đ́nh chỉ hoạt động GDNN tŕnh độ sơ cấp
83 Quyết định Số 14/2015/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 16/7/2015 BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 16/7/2015  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí
84 Thông tư LT Số 15/2015/ BGD-BLĐ-BCA-BQP-BTC 16/7/2015 Các bộ TT LT Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên,
giảng viên giáo dục QPAN
85 Văn bản HN Số 02 VBHN-BGD 05/8/2015 BGD&ĐT VB Hợp nhất TT 55/2012 và TT 08/2015 Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
86 Thông tư Số 04/2015/TT-BNV 31/8/2015 BNV SĐBS Điều 6 TT 15/2012/TT-BNV về tuyển dung, bồi thường CP ĐT
87 Thông tư LT Số 18/2015/TTLT-BGD-BLĐTBXH 08/9/2015 BGD - BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP và An ninh
88 Thông tư Số 38/2015/TT-BLĐTBXH 19/10/2015 BLĐTBXH Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp
và quản lư việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
    PL TT 38     Phụ lục TT 38
89 Thông tư Số 40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy tŕnh độ sơ cấp
90 Thông tư Số 41/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 BLĐTBXH Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy tŕnh độ sơ cấp
91 Thông tư Số 42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 BLĐTBXH Quy định về đào tạo tŕnh độ sơ cấp
92 Thông tư Số 43/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 BLĐTBXH Quy định về đào tạo thường xuyên
93 Quyết định Số 5225 QĐ-BGD&ĐT 06/11/2015 BGD&ĐT QĐ Quy định về cung cấp phôi bằng TN THCS, THPT, GDTX, CCGDQPAN
94 Thông tư LT Số 28/2015/TTLT-BGD-BTC 06/11/2015 BGD - BTC Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp
đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập
95 Quyết định Số 5838/QĐ-BGD&ĐT 30/11/2015 BGD&ĐT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng
quản lý của BGD&ĐT (về miễn giảm học phí)
96 Thông tư LT Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP 06/5/2005 BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản
97 Thông tư Số: 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật tŕnh bày VB hành chính
98 Thông tư Số: 04/2013/TT-BNV 16/4/2013 Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức
99 Thông tư Số: 20/2014/TT-BNV 5/12/2014 Bộ Nội vụ Quy định về các SP phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
100 Thông tư Số: 02/2015/TT-BNV 19/5/2015 Bộ Nội vụ Quy định mă số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
101 Thông tư LT 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 BGDĐT-BNV-BTC-
BLĐTBXH
Sửa đổi bổ sung một số điều TT 68/2011 của liên bộ về phụ cấp thâm
 niên nhà giáo
102 Thông tư LT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/3/2016 BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của CP quy định về cơ chế thu, quản lư học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GDQD và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
103 VBHN Số 02/VBHN-BGDĐT 29/4/2016 BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
104 Thông tư LT 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/6/2016 BLĐTBXH-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại QĐ số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP về chính sách nội trú đối với HS,SV học CĐ, TC
105 Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 BLĐTBXH Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn, vệ sinh lao động
    PL TT 13     PLTT 13
4. VĂN BẢN UBND TỈNH
1 Quyết định 693/QĐ-UBND.HC 9/8/2010 UBND tỉnh ĐT Phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo QĐ 1956/QĐ-TTg của TTCP
2 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND 18/8/2010 UBND tỉnh ĐT Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp
3 Quyết định 355/QĐ-UBND.HC 29/4/2011 UBND tỉnh ĐT Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP
4 Quyết định 956/QĐ-UBND-HC 26/10/2011 UBND tỉnh ĐT Về việc quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước 
5 Quyết định Số 05/2013/QĐ-UBND 31/01/2013 UBND tỉnh ĐT Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp
6 Quyết định Số 329/QĐ-UBND.HC 4/4/2013 UBND tỉnh ĐT Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP (Lần 2)
7 Quyết định 12/2013/QĐ/UBND 23/4/2013 UBND tỉnh ĐT Ban hành Quy chế quản lư Đoàn đi nước ngoài, Đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 Quyết định Số 224/QĐ-UBND.HC 21/3/2014 UBND tỉnh ĐT Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP (Lần 3)
9 Quyết định 17/2014/QĐ-UBND 19/8/2014 UBND tỉnh ĐT Ban hành quy định về quản lư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 Quyết định 05/2016/QĐ-UBND 26/02/2016 UBND tỉnh ĐT Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
II. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NGOÀI TRƯỜNG 
TT TÊN LOẠI SỐ VB NGÀY BH CQ BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Công văn CV: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 BGD- KTĐBCL Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và TCCN
2 Công văn CV: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 BGD- KTĐBCL Hướng dẫn t́m thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
3 Công văn CV: 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013  BGD-KTĐBCL Hướng dẫn t́m thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4 Công văn  CV 5199/BGD&ĐT  26/7/2013 BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện quy định về chương trình khung TCCN
5 Công văn CV: 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 BGD-KTĐBCL Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN
6 Công văn Số 979/BGD-KTKĐCL 03/3/2015 BGD-KTĐBCL Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH và TCCN 2015,2016
7 Công văn  CV 6072/BGD&ĐT-GDQP 19/11/2015 BGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN 2015-2016
8 Công văn 07/SKHCN-QLKH 7/1/2015 Sở KH&CN Về việc hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở
9 Công văn 822/HD-VTLTNN 26/8/2015 Cục VT&LTNN Hướng dẫn quản lư VB đi, VB đến và lập hồ sơ trên môi trường mạng
10 Công văn 1062/BGDĐT-/KTKĐCLGD 18/3/2016 BGDĐT Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016
11 Công văn 3372/BGDĐT-KTKĐCLGD 8/7/2016 BGDĐT Đề án tự chủ tuyển sinh
2. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH DO TRƯỜNG BAN HÀNH
TT TÊN LOẠI SỐ VB NGÀY BH CQ BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Quyết định QĐ: 21/QĐ-CĐCĐ 21/01/2009 CĐCĐ ĐT Ban hành nội quy tiếp dân
2 Quyết định QĐ: 79/QĐ-CĐCĐ 17/3/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành phân phối chương tŕnh đào tạo theo tín chỉ
3 Quyết định QĐ: 71/QĐ-CĐCĐ 15/4/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định quy định cố vấn học tập
4 Quyết định QĐ: 73/QĐ-CĐCĐ 15/4/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành Quy định giảng dạy
5 Quyết định QĐ: 75/QĐ-CĐCĐ 15/4/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành các quy tŕnh
6 Quyết định  Số 78 /QĐ-CĐCĐ 25/4/2011 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy định Công tác HSSV
7 Quyết định QĐ: 128/QĐ-CĐCĐ 27/6/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành chương tŕnh đào tạo tŕnh độ cao đẳng tín chỉ của
7 chuyên ngành
8 Quyết định  296/QĐ-CĐCĐ 14/11/2011 CĐCĐ ĐT Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện và quy tŕnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trưởng phó pḥng khoa trung tâm
9 Quyết định QĐ: 129/QĐ-CĐCĐ 18/11/2011 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành chương tŕnh môn học
10 Quyết định  số 187/QĐ-CĐCĐ 27/8/2012 CĐCĐ ĐT Về việc học bổng  khuyến khích học tập đối với HSSV 
11 Quyết định  243/QĐ-CĐCĐ 30/8/2012 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy định về hướng dẫn tập sự
12 Quyết định 86/QĐ-CĐCĐ 22/3/2013 CĐCĐ ĐT Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở
13 Quyết định 135/QĐ-CĐCĐ 26/4/2013 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành nội quy sử dụng phòng học
14 Quyết định  326/QĐ-CĐCĐ 10/9/2013 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy định về xét thi đua khen thưởng
15 Quyết định 88/QĐ-CĐCĐ 27/3/2015 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành nội quy PCCC
16 Quyết định  155/QD-CĐCĐ 6/6/2014 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy định xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
17 Quyết định  Số 287/QĐ-CĐCĐ 10/9/2014 CĐCĐ ĐT Ban hành quy tŕnh phối hợp quản lư HSSV đối với các hoạt động thi đua
18 Quyết định  Số 288 /QĐ-CĐCĐ 10/9/2014 CĐCĐ ĐT Ban hành quy tắc ứng xử trong HSSV
19 Quyết định  392/QĐ-CĐCĐ 14/11/2014 CĐCĐ ĐT Ban hành Tiêu chí thi đua 
20 Quyết định  Số 411/QĐ-CĐCĐ 28/11/2014 CĐCĐ ĐT Ban hành bảng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV 
21 Thông báo TB: số 100 /TB-CĐCĐ 10/12/2014 CĐCĐ ĐT Thông báo V/v triển khai nhập điểm Online và nhập điểm bằng file Excel
22 Quyết định  164/QĐ-CĐCĐ 22/4/2015 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành quy chế hoạt động của đội PCCC và CNCH
23 Quyết định  190/QĐ-CĐCĐ 25/5/2015 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên
24 Quyết định  322/QĐ-CĐCĐ 27/8/2015 CĐCĐ ĐT Ban hành danh mục VB PHT được phép kư thay, kư thừa ủy quyền, Trưởng các đơn vị trực thuộc được phép kư thừa lệnh
25 Quyết định QĐ: 365/QĐ-CĐCĐ 3/9/2015 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng, TC
26 Quyết định QĐ: 371/QĐ-CĐCĐ 23/9/2015 CĐCĐ ĐT Quyết định ban hành Quy định học vụ
27 Thông báo TB: 83/TB-CĐCĐ 18/11/2015 CĐCĐ ĐT Quy định đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN
28 Quyết định  474/QĐ-CĐCĐ-TCHC 30/11/2015 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động.
29 Quyết định  478/QĐ-CĐCĐ-TCHC 1/12/2015 CĐCĐ ĐT Ban hành Nội quy cơ quan
30 Quyết định  480/QĐ-CĐCĐ 1/12/2015 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy chế công tác văn thư - Lưu trữ
31 Quyết định  48/QĐ-CĐCĐ-TCHC 29/2/2016 CĐCĐ ĐT Ban hành Quy chế CTNB 2016
    Nội dung QCCTNB     Nội dung QCCTNB
32 Quyết định  Số 346/QĐ-CĐCĐ-ĐT 30/8/2016 CĐCĐ ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định học vụ Trường CĐCĐ ĐT
    QĐ: 371/QĐ-CĐCĐ   CĐCĐ ĐT Nội dung Quy định học vụ
33 Công văn 89/CĐCĐ-ĐT 4/5/2016 CĐCĐ ĐT Thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2016