TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỐNG THÁP

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT & VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN LOẠI

SỐ VB

NGÀY BH

CQ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

1

Luật

Số 80/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội

Luật chuyển giao công nghệ

2

Luật

số 22/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật cán bộ công chức

3

Luật

số: 56/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật thanh tra

4

Luật

số: 58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật viên chức

5

Luật

Số 01/2011/QH12

11/11/2011

Quốc hội

Luật Lưu trữ

6

Luật

Số 02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại

7

Luật

số: 03/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Tố cáo

9

Luật

số: 10/2012/QH13

18/6/2012

Quốc hội

Bộ luật Lao động

10

Luật

số: 14/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật

11

Luật

số: 12/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Luật Công đoàn

12

Luật

Số: 10/VBHN-VPQH

12/12/2012

Quốc hội

Luật Phòng, Chống tham nhũng

13

Luật

số: 38/2013/QH13

11/6/2013

Quốc hội

Luật Việc làm

14

Luật

số: 29/2013/QH13

18/6/2013

Quốc hội

Luật Khoa học và Công nghệ

15

Luật

số: 30/2013/QH13

19/6/2013

Quốc hội

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

16

Luật

số: 42/2013/QH13

25/11/2013

Quốc hội

Luật Tiếp công dân

17

Luật

số: 44/2013/QH13

26/11/2013

Quốc hội

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

18

Luật

Số: 08/VBHN-VPQH

11/12/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục

8

Luật

số: 11/VBHN-VPQH

11/12/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục đại học

19

Luật

số: 74/2014/QH13

27/11/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục nghề nghiệp

20

Luật

Số 78/2015/QH13

19/06/2015

Quốc hội

Luật Nghĩa vụ Quân sự

21

Luật

Số 80/2015/QH14

22/6/2015

Quốc hội

Luật Ban hành VB QPPL

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN LUẬT MỚI BAN HÀNH (Cập nhật 9/2018)

: Mời xem

2. VĂN BẢN CHÍNH PHỦ

1

Quyết định

1121/1997/QĐ-TTg

23/12/1997

TT Chính phủ

Về HB khuyến khích học tập đối với  HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN

2

Nghị định

133/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

3

Quyết định

QĐ 38/2009/QĐ-TTg

09/3/2009

TT Chính phủ

QĐ Ban hành danh mục GD, ĐT hệ thống GD quốc dân

4

Quyết định

QĐ 65/2009/QĐ-TTg

24/4/2009

TT Chính phủ

QĐ ban hành cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho SV ĐH, CĐ, TC

5

Quyết định

1956/QĐ-TTg

27/11/2009

TT Chính phủ

Phê duyệt Đề án 'Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020"

6

Quyết định

QĐ 911/2010/QĐ-TTg

17/6/2010

TT Chính phủ

QĐ phê duyệt đề án đào tạo GV trình độ TS các trường ĐH,CĐ
 2010-2020

7

Nghị định

NĐ 31/2011/NĐ-CP

11/5/2011

Chính phủ

NĐ SĐBS NĐ 75/2006 quy định chi tiết HDTH một số điều của
Luật giáo dục

8

Nghị định

NĐ 54/2011/NĐ-CP

04/7/2011

Chính phủ

NĐ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

9

Nghị định

NĐ 27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Chính phủ

NĐ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường
 hoàn trả của viên chức

10

Nghị định

NĐ 29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Chính phủ

NĐ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

11

Nghị định

NĐ 41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

Chính phủ

NĐ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

12

Nghị định

NĐ 01/2013/NĐ-CP

03/01/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

13

Nghị định

NĐ 42/2013/NĐ-CP

9/5/2013

Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

14

Nghị định

NĐ 138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

15

Quyết định

66/2013/QĐ-TTg

11/11/2013

TT Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục ĐH.

16

Quyết định

761/2014/QĐ-TTg

23/5/2014

TT Chính phủ

Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020"

17

Nghị định

NĐ 141/2013/NĐ-CP

24/10/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật GDĐH

18

Nghị định

NĐ 143/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Chính phủ

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

19

VBHN

NĐ 110/2004, NĐ 09/2010

25/02/2014

CP (BNV hợp nhất)

Nghị định về công tác văn thư

20

Nghị định

NĐ 108/2014/NĐ-CP

20/11/2014

Chính phủ

Về chính sách tinh giản biên chế

21

Nghị định

NĐ 112/2014/NĐ-CP

21/11/2014

Chính phủ

Quy định về quản lư cửa khẩu biên giới đất liền

22

Nghị định

NĐ 04/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Chính phủ

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan HCNN và đơn vị SN
công lập

23

Nghị định

NĐ 05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và HDTH một số nội dung của Bộ luật LĐ

24

Nghị định

NĐ 16/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

25

Nghị định

NĐ 27/2015/NĐ-CP

10/03/2015

Chính phủ

Quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

26

Nghị định

NĐ 31/2015/NĐ-CP

24/3/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá,
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

27

Nghị định

NĐ 48/2015/NĐ-CP

15/5/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

28

Quyết định

Số 971/QĐ-TTg

1/7/2015

TT Chính phủ

Sửa đổi bổ sung QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP Phê duyệt
Đề án 'Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020"

29

Nghị định

NĐ 79/2015/NĐ-CP

14/9/2015

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD nghề nghiệp

30

Quyết định

46/2015/QĐ-TTg

28/9/2015

TT Chính phủ

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo tŕnh độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng

31

Nghị định

NĐ 86/2015/NĐ-CP

2/10/2015

Chính phủ

Quy định về cơ chế thu, quản lư học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

32

Quyết định

Số 53/2015//QĐ-TTg

20/10/2015

TT Chính phủ

Về chính sách nội trú đối với HSSV học cao đẳng, trung cấp

33

Văn bản HN

Số 03/VBHN-BGD

30/10/2015

Chính phủ
(BGD hợp nhất)

Văn bản HN Nghị định 134/2006 và NĐ 49/2015 quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở GD ĐH, CĐ, TCCN

34

Nghị định

NĐ 113/2015/NĐ-CP

9/11/2015

Chính phủ

Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đăi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở GDNN công lập

35

Quyết định

58/2015/QĐ-TTg

17/11/2015

TT Chính phủ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lư, sử dụng MMTB của cơ
quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

36

Quyết định

1600/QĐ-TTg

16/8/2016

TT Chính phủ

Phê duyệt chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2010

37

Nghị quyết

73/NQ-CP

26/8/2016

Chính phủ

Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương tŕnh mục tiêu giai đoạn 2016-2020

38

Nghị quyết

76/NQ-CP

3/9/2016

Chính phủ

Nghị quyết phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 năm 2016

39

Nghị định

143/2016/NĐ-CP

14/10/2016

Chính phủ

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

40

Quyết định

1981/QĐ-TTg

18/10/2016

TT Chính phủ

Phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

41

Quyết định

1982/QĐ-TTg

18/10/2016

TT Chính phủ

Phê duyệt khung tŕnh độ quốc gia Việt Nam

3. VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ LĐTBXH, LIÊN BỘ & CÁC BỘ NGÀNH KHÁC

1

Quyết định

Số 42/2007//QĐ-BGDĐT

13/8/2007

BGD&ĐT

Ban hành qui chế HSSV các trường ĐH,CĐ, TC chuyên nghiệp

2

Quyết định

Số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT

16/10/2007

BGD&ĐT

Ban hành qui chế đánh giá kết quả RL của HSSV các cơ sở Giáo dục ĐH & TCCN hệ chính quy

3

Quyết định

Số 60/2008/QĐ-BGD&ĐT

5/11/2008

BGD&ĐT

Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở  giáo dục

4

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT

7/28/2008

BGD&ĐT

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo tŕnh độ TCCN, CĐ, ĐH.

5

Thông tư

TT 09/2009/TT-BGD

07/5/2009

BGD&ĐT

Ban hành thực hiện quy chế công khai GD quốc dân

6

Thông tư

TT 26/2009/TT-BGD

30/9/2009

BGD&ĐT

 Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục TN của HS,SV

7

Thông tư

TT 27/2009/TT-BGD

19/10/2009

BGD&ĐT

Quy chế ngoại trú của HSSV trường ĐH, CĐ, TCCN

8

Thông tư

TT 31/2009/TT-BGD

23/10/2009

BGD&ĐT

 Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy cơ sở GDQD

9

Thông tư LT

TT 34/2009/TTLT-BGD-BCA

20/11/2009

BGD&ĐT-BCA

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự

10

Thông tư

TT 07/2010/TT-BGD

01/3/2010

BGD&ĐT

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư ĐT và trang TT
điện tử cơ sở GD đại học

11

Thông tư

TT 08/2010/TT-BGD

01/3/2010

BGD&ĐT

 Quy định SD phần mềm tự do mã nguồn mở trong CSGD

12

Thông tư

TT 09/2010/TT-BGD

10/3/2010

BGD&ĐT

Quy chế học viên các trường ĐH, CĐ, TCCN- VLVH

13

Thông tư

TT 16/2010/TT-BGD

28/6/2010

BGD&ĐT

Quy định chương trình khung TCCN

14

Thông tư

TT 17/2010/TT-BGD

28/6/2010

BGD&ĐT

Ban hành chương trình khung TCCN các ngành CNTT, CNHH, ....

15

Thông tư

TT 18/2010/TT-BGD

28/6/2010

BGD&ĐT

Ban hành chương trình khung TCCN khối ngành nông nghiệp, TS

16

Thông tư LT

TT 30/2010/BGD-BTP

16/10/2010

BGD&ĐT-BTP

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường

17

Thông tư LT

TT 27/2010/BGD-LĐTBXH

28/10/2010

BGD-LĐTBXH

Hướng dẫn đào tạo LT trình độ TC nghề, CĐ nghề lên CĐ, ĐH

18

Thông tư

TT 39/2010/TT-BGD

23/12/2010

BGD&ĐT

Quy định việc đánh giá công tác HS, SV

19

Thông tư

TT 43/2010/TT-BGD

30/12/2010

BGD&ĐT

Quy định biên soạn lựa chọn, thẩm định SD giáo trình TCCN

20

Thông tư

TT 03/2011/TT-BGD

28/'01/2011

BGD&ĐT

Quy chế và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

21

Thông tư

TT 04/2011/TT-BGD

28/'01/2011

BGD&ĐT

Quy định biên soạn lựa chọn, thẩm định SD giáo trình ĐH

22

Thông tư

TT 08/2011/TT-BGD

17/'02/2011

BGD&ĐT

Quy định điều kiện HS quy trình mở ngành ĐT, đình chỉ TS, thu hồi QĐ mở ngành ĐH,CĐ

23

Thông tư

TT 25/2011/TT-BGD

16/6/2011

BGD&ĐT

QĐ tổ chức hoạt động hội đồng Hiệu trưởng trường ĐH,CĐ

24

Thông tư

TT 27/2011/TT-BGD

27/6/2011

BGD&ĐT

Quy chế công tác HSSV nội trú các cơ sở GD

25

Thông tư

TT 34/2011/TT-BGD

11/8/2011

BGD&ĐT

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ TCCN

26

Thông tư

TT 35/2011/TT-BGD

11/8/2011

BGD&ĐT

QĐ về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học

27

Thông tư

TT 41/2011/TT-BGD

22/9/2011

BGD&ĐT

Quy định chế độ thông tin báo cáo về tổ chức hoạt động GD

28

Thông tư

TT 42/201TT-BGD

23/9/2011

BGD&ĐT

Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn duyệt
giáo trình sử dụng chung trình độ TCCN

29

Thông tư

TT 44/2011/TT-BGD

10/10/2011

BGD&ĐT

QĐ về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

30

Thông tư

TT 54/2011/TT-BGD

15/11/2011

BGD&ĐT

Ban hành điều lệ trường TCCN

31

Thông tư LT

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

30/12/2011

BGDĐT-BNV-BTC-
BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ 54/2011 về phụ cấp thâm niên
đối với nhà giáo

32

Thông tư

TT 07/2012/TT-BGD

17/02/2012

BGD&ĐT

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu NGDN, NGUT

33

Thông tư

TT 08/2012/TT-BGD

05/3/2012

BGD&ĐT

Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV TCCN

34

Thông tư

TT 11/2012/TT-BGD

07/3/2012

BGD&ĐT

Ban hành chương trình môn giáo dục chính trị trình độ TCCN

35

Thông tư

TT 14/2012/TTLT-BGD-BLĐ

19/4/2012

BGD&ĐT-BLĐTBXH

Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử  "Vay vốn đi học" phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với HSSV

36

Thông tư

TT 19/2012/TT-BGD

01/6/2012

BGD&ĐT

Ban hành quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH

37

Thông tư

TTLT 98/2012/TTLT-BTC-BGD

18/6/2012

BTC - BGD&ĐT

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện QĐ 1400 QĐ-TTg về đề án dạy học ngoại ngữ 2008-2020

38

Thông tư

TT 22/2012/TT-BGD

20/6/2012

BGD&ĐT

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế văn bằng, CC

39

Thông tư

TT 29/2012/TT-BGD

10/9/2012

BGD&ĐT

Quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD

40

Thông tư

TT 34/2012/TT-BGD

26/9/2012

BGD&ĐT

Ban hành chương trình khởi tạo DN trong chương tŕnh TCCN

41

Thông tư

TT 44/2012/TT-BGD

30/11/2012

BGD&ĐT

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp TCCN

42

Thông tư

TT 45/2012/TT-BGD

30/11/2012

BGD&ĐT

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

43

Thông tư

TT 51/2012/TT-BGD

18/12/2012

BGD&ĐT

Quy định  về tố chức hoạt động thanh tra trường ĐH và TCCN

44

Thông tư

TT 54/2012/TT-BGD

21/12/2012

BGD&ĐT

Quy định cộng tác viên thanh tra giáo dục

45

Thông tư

TT 15/2012/TT-BNV

25/12/2012

BNV

Hướng dẫn về tuyển dụng, kư kết HĐLV và đền bù chi phí đào tạo, bồi
dưỡng đối với viên chức

46

Thông tư

TT 60/2012/TT-BGD

28/12/2012

BGD&ĐT

Ban hành Quy định viên kiểm định chất lượng giáo dục

47

Thông tư

TT 11/2013/TT-BGD

29/3/2013

BGD&ĐT

Sửa đổi bổ sung quy định về chế độ thỉnh giảng

48

Thông tư

TT 12/2013/TT-BGD

12/4/2013

BGD&ĐT

Ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho GV trong cơ sở GDĐH

49

Thông tư

TT 14/2013/TT-BGD

08/5/2013

BGD&ĐT

Ban hành chương trình khung TCCN nhóm ngành máy tính

50

Thông tư

TT 17/2013/TT-BGD

08/5/2013

BGD&ĐT

Ban hành chương tŕnh khung TCCN các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

51

Thông tư

TT 20/2013/TT-BGD

06/6/2013

BGD&ĐT

Ban hành quy định BD chuyên môn nghiệp vụ cho GV cở sở GDĐH

52

Thông tư

TT 30/2013/TT-BGD

26/7/2013

BGD&ĐT

Ban hành Chương tŕnh học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương tŕnh đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp Khối ngành Công nghệ kỹ thuật và Khối ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

53

Quyết định

QĐ 5573-BGD&ĐT

22/11/2013

QĐ BGD

Phê duyệt giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ TCCN

54

Thông tư

TT 38/2013/TT-BGD

29/11/2013

BGD&ĐT

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương tŕnh đào tạo trường ĐH, CĐ, TCCN

55

Thông tư

TT 39/2013/TT-BGD

04/12/2013

BGD&ĐT

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

56

Thông tư

TT '01/2014/TT-BGD

24/'01/2014

BGD&ĐT

Ban hành khung nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

57

Thông tư

TT '04/2014/TT-BGD

28/'02/2014

BGD&ĐT

Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

58

Quyết định

Số 07 VBHN-BGD

04/3/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 37/2012 và QĐ 65,66,67/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

59

Quyết định

Số 08 VBHN-BGD

04/3/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 37/2012 và QĐ 65,66,67/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng

60

Quyết định

Số '09 VBHN-BGD

07/3/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 20/2012 và TT 57/2011 quy định việc xác lập chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐ, TCCN

61

Quyết định

Số 15 VBHN-BGD

08/5/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 32/2013 và TT 14/2010 Ban hành danh mục đào tạo cấp IV trình độ ĐH,CĐ

62

Quyết định

Số 17 VBHN-BGD

15/52014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất QĐ 43/2007 và TT 57/2012 về đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

63

Quyết định

Số 19 VBHN-BGD

21/5/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 15/2011 và QĐ 62/2008 Ban hành quy chế TS ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học

64

Thông tư

TT 22/2014/TT-BGD

09/7/2014

BGD&ĐT

Ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

65

Thông tư

TT 23/2014/TT-BGD

18/7/2014

BGD&ĐT

Ban hành quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

66

Quyết định

QĐ 3468/QĐ-BGDĐT

06/9/2014

BGD&ĐT

Ban hành tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho các trường ĐH, CĐ không chuyên về Luật

67

Thông tư

TT 34/2014/TT-BGD

15/10/2014

BGD&ĐT

Hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2012 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

68

Quyết định

Số 26 VBHN-BGD

25/11/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất Thông tư số 13/2014 và Thông tư số 52/2011 quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đ́nh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo tŕnh độ trung cấp chuyên nghiệp

69

Thông tư LT

TTLT 36/2014/TT-BGD-BNV

28/11/2014

BGD&ĐT-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp VC giảng dạy
 trường công lập

70

Thông tư

TT 39/2014/TT-BGD

05/12/2014

BGD&ĐT

Ban hành chương tŕnh khung TCCN nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

71

Thông tư

TT 40/2014/TT-BGD

05/12/2014

BGD&ĐT

Ban hành chương trình khung TCCN nhóm ngành Nông nghiệp; Lâm nghiệp

72

Thông tư

TT 43/2014/TT-BGD

05/12/2014

BGD&ĐT

Ban hành chương tŕnh khung TCCN các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lư

73

Quyết định

Số 28 VBHN-BGD

31/12/2014

BGD&ĐT

VB Hợp nhất  TT 31/2013 và QĐ 44/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với HS,SV

74

Thông tư

TT 47/2014/TT-BGD

31/12/2014

BGD&ĐT

TT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

75

Thông tư

Số: 01/2015/TT-BGDĐT

15/'01/2015

BGD&ĐT

Ban hành điều lệ trường Cao đẳng

77

Thông tư LT

Số 04/2015/TTLT-BGD-BTC

10/3/2015

BGD - BTC

Hướng dẫn một số điều NĐ 143/2013 về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

78

Quyết định

Số 729 QĐ-BGD&ĐT

11/3/2015

BGD&ĐT

QĐ Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

79

Quyết định

Số 945 QĐ-BGD&ĐT

27/3/2015

BGD&ĐT

QĐ đính chính TT 01/2015 về ban hành điều lệ trường CĐ

80

Thông tư LT

Số 40/2015/TTLT-BGD-BTC

27/3/2015

BGD - BTC

TT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển

81

Quyết định

Số 1608/QĐ-BGD

14/5/2015

BGD&ĐT

Phê duyệt 4 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành TCCN
nghiệp vụ nhà hàng khách sạn,.. kế toán

82

Thông tư

Số 25/2015/TT-BLĐTBXH

13/7/2015

BLĐTBXH

Quy định về ĐK hoạt động GDNN, cấp, thu hồi Giấy CN đăng kư hoạt động GDNN và đ́nh chỉ hoạt động GDNN tŕnh độ sơ cấp

83

Quyết định

Số 14/2015/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

16/7/2015

BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 16/7/2015  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí

84

Thông tư LT

Số 15/2015/ BGD-BLĐ-BCA-BQP-BTC

16/7/2015

Các bộ

TT LT Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên,
giảng viên giáo dục QPAN

85

Văn bản HN

Số 02 VBHN-BGD

05/8/2015

BGD&ĐT

VB Hợp nhất TT 55/2012 và TT 08/2015 Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

86

Thông tư

Số 04/2015/TT-BNV

31/8/2015

BNV

SĐBS Điều 6 TT 15/2012/TT-BNV về tuyển dung, bồi thường CP ĐT

87

Thông tư LT

Số 18/2015/TTLT-BGD-BLĐTBXH

08/9/2015

BGD - BLĐTBXH

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP và An ninh

88

Thông tư

Số 38/2015/TT-BLĐTBXH

19/10/2015

BLĐTBXH

Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp
và quản lư việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

 

 

PL TT 38

 

 

Phụ lục TT 38

89

Thông tư

Số 40/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

BLĐTBXH

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy tŕnh độ sơ cấp

90

Thông tư

Số 41/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

BLĐTBXH

Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy tŕnh độ sơ cấp

91

Thông tư

Số 42/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

BLĐTBXH

Quy định về đào tạo tŕnh độ sơ cấp

92

Thông tư

Số 43/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

BLĐTBXH

Quy định về đào tạo thường xuyên

93

Quyết định

Số 5225 QĐ-BGD&ĐT

06/11/2015

BGD&ĐT

QĐ Quy định về cung cấp phôi bằng TN THCS, THPT, GDTX, CCGDQPAN

94

Thông tư LT

Số 28/2015/TTLT-BGD-BTC

06/11/2015

BGD - BTC

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp
đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập

95

Quyết định

Số 5838/QĐ-BGD&ĐT

30/11/2015

BGD&ĐT

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng
quản lý của BGD&ĐT (về miễn giảm học phí)

96

Thông tư LT

Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

06/5/2005

BNV-VPCP

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản

97

Thông tư

Số: 01/2011/TT-BNV

19/01/2011

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật tŕnh bày VB hành chính

98

Thông tư

Số: 04/2013/TT-BNV

16/4/2013

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức

99

Thông tư

Số: 20/2014/TT-BNV

5/12/2014

Bộ Nội vụ

Quy định về các SP phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

100

Thông tư

Số: 02/2015/TT-BNV

19/5/2015

Bộ Nội vụ

Quy định mă số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

101

Thông tư LT

29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

20/11/2015

BGDĐT-BNV-BTC-
BLĐTBXH

Sửa đổi bổ sung một số điều TT 68/2011 của liên bộ về phụ cấp thâm
 niên nhà giáo

102

Thông tư LT

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

30/3/2016

BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của CP quy định về cơ chế thu, quản lư học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GDQD và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

103

VBHN

Số 02/VBHN-BGDĐT

29/4/2016

BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

104

Thông tư LT

12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC

16/6/2016

BLĐTBXH-BGDĐT-BTC

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại QĐ số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP về chính sách nội trú đối với HS,SV học CĐ, TC

105

Thông tư

13/2016/TT-BLĐTBXH

16/6/2016

BLĐTBXH

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

PL TT 13

 

 

PLTT 13

4. VĂN BẢN UBND TỈNH

1

Quyết định

693/QĐ-UBND.HC

9/8/2010

UBND tỉnh ĐT

Phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo QĐ 1956/QĐ-TTg của TTCP

2

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

18/8/2010

UBND tỉnh ĐT

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp

3

Quyết định

355/QĐ-UBND.HC

29/4/2011

UBND tỉnh ĐT

Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP

4

Quyết định

956/QĐ-UBND-HC

26/10/2011

UBND tỉnh ĐT

Về việc quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

5

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND

31/01/2013

UBND tỉnh ĐT

Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp

6

Quyết định

Số 329/QĐ-UBND.HC

4/4/2013

UBND tỉnh ĐT

Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP (Lần 2)

7

Quyết định

12/2013/QĐ/UBND

23/4/2013

UBND tỉnh ĐT

Ban hành Quy chế quản lư Đoàn đi nước ngoài, Đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

8

Quyết định

Số 224/QĐ-UBND.HC

21/3/2014

UBND tỉnh ĐT

Bổ sung Điều 1 QĐ 693/QĐ-UBND.HC ngày 9/8/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt mức chi dạy nghề LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP (Lần 3)

9

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

19/8/2014

UBND tỉnh ĐT

Ban hành quy định về quản lư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

26/02/2016

UBND tỉnh ĐT

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

II. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NGOÀI TRƯỜNG

TT

TÊN LOẠI

SỐ VB

NGÀY BH

CQ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

1

Công văn

CV: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

BGD- KTĐBCL

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và TCCN

2

Công văn

CV: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

BGD- KTĐBCL

Hướng dẫn t́m thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

3

Công văn

CV: 529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

 BGD-KTĐBCL

Hướng dẫn t́m thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

4

Công văn

CV 5199/BGD&ĐT

26/7/2013

BGD&ĐT

Hướng dẫn thực hiện quy định về chương trình khung TCCN

5

Công văn

CV: 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

BGD-KTĐBCL

Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

6

Công văn

Số 979/BGD-KTKĐCL

03/3/2015

BGD-KTĐBCL

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH và TCCN 2015,2016

7

Công văn

CV 6072/BGD&ĐT-GDQP

19/11/2015

BGD&ĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN 2015-2016

8

Công văn

07/SKHCN-QLKH

7/1/2015

Sở KH&CN

Về việc hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở

9

Công văn

822/HD-VTLTNN

26/8/2015

Cục VT&LTNN

Hướng dẫn quản lư VB đi, VB đến và lập hồ sơ trên môi trường mạng

10

Công văn

1062/BGDĐT-/KTKĐCLGD

18/3/2016

BGDĐT

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016

11

Công văn

3372/BGDĐT-KTKĐCLGD

8/7/2016

BGDĐT

Đề án tự chủ tuyển sinh

2. VĂN BẢN QUẢN LƯ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH DO TRƯỜNG BAN HÀNH

TT

TÊN LOẠI

SỐ VB

NGÀY BH

CQ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

1

Quyết định

QĐ: 21/QĐ-CĐCĐ

21/01/2009

CĐCĐ ĐT

Ban hành nội quy tiếp dân

2

Quyết định

QĐ: 79/QĐ-CĐCĐ

17/3/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành phân phối chương tŕnh đào tạo theo tín chỉ

3

Quyết định

QĐ: 71/QĐ-CĐCĐ

15/4/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định quy định cố vấn học tập

4

Quyết định

QĐ: 73/QĐ-CĐCĐ

15/4/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành Quy định giảng dạy

5

Quyết định

QĐ: 75/QĐ-CĐCĐ

15/4/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành các quy tŕnh

6

Quyết định

Số 78 /QĐ-CĐCĐ

25/4/2011

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy định Công tác HSSV

7

Quyết định

QĐ: 128/QĐ-CĐCĐ

27/6/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành chương tŕnh đào tạo tŕnh độ cao đẳng tín chỉ của
7 chuyên ngành

8

Quyết định

296/QĐ-CĐCĐ

14/11/2011

CĐCĐ ĐT

Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện và quy tŕnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trưởng phó pḥng khoa trung tâm

9

Quyết định

QĐ: 129/QĐ-CĐCĐ

18/11/2011

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành chương tŕnh môn học

10

Quyết định

số 187/QĐ-CĐCĐ

27/8/2012

CĐCĐ ĐT

Về việc học bổng  khuyến khích học tập đối với HSSV

11

Quyết định

243/QĐ-CĐCĐ

30/8/2012

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy định về hướng dẫn tập sự

12

Quyết định

86/QĐ-CĐCĐ

22/3/2013

CĐCĐ ĐT

Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở

13

Quyết định

135/QĐ-CĐCĐ

26/4/2013

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành nội quy sử dụng phòng học

14

Quyết định

326/QĐ-CĐCĐ

10/9/2013

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy định về xét thi đua khen thưởng

15

Quyết định

88/QĐ-CĐCĐ

27/3/2015

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành nội quy PCCC

16

Quyết định

155/QD-CĐCĐ

6/6/2014

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy định xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

17

Quyết định

Số 287/QĐ-CĐCĐ

10/9/2014

CĐCĐ ĐT

Ban hành quy tŕnh phối hợp quản lư HSSV đối với các hoạt động thi đua

18

Quyết định

Số 288 /QĐ-CĐCĐ

10/9/2014

CĐCĐ ĐT

Ban hành quy tắc ứng xử trong HSSV

19

Quyết định

392/QĐ-CĐCĐ

14/11/2014

CĐCĐ ĐT

Ban hành Tiêu chí thi đua

20

Quyết định

Số 411/QĐ-CĐCĐ

28/11/2014

CĐCĐ ĐT

Ban hành bảng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

21

Thông báo

TB: số 100 /TB-CĐCĐ

10/12/2014

CĐCĐ ĐT

Thông báo V/v triển khai nhập điểm Online và nhập điểm bằng file Excel

22

Quyết định

164/QĐ-CĐCĐ

22/4/2015

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của đội PCCC và CNCH

23

Quyết định

190/QĐ-CĐCĐ

25/5/2015

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên

24

Quyết định

322/QĐ-CĐCĐ

27/8/2015

CĐCĐ ĐT

Ban hành danh mục VB PHT được phép kư thay, kư thừa ủy quyền, Trưởng các đơn vị trực thuộc được phép kư thừa lệnh

25

Quyết định

QĐ: 365/QĐ-CĐCĐ

3/9/2015

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng, TC

26

Quyết định

QĐ: 371/QĐ-CĐCĐ

23/9/2015

CĐCĐ ĐT

Quyết định ban hành Quy định học vụ

27

Thông báo

TB: 83/TB-CĐCĐ

18/11/2015

CĐCĐ ĐT

Quy định đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN

28

Quyết định

474/QĐ-CĐCĐ-TCHC

30/11/2015

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động.

29

Quyết định

478/QĐ-CĐCĐ-TCHC

1/12/2015

CĐCĐ ĐT

Ban hành Nội quy cơ quan

30

Quyết định

480/QĐ-CĐCĐ

1/12/2015

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy chế công tác văn thư - Lưu trữ

31

Quyết định

48/QĐ-CĐCĐ-TCHC

29/2/2016

CĐCĐ ĐT

Ban hành Quy chế CTNB 2016

 

 

Nội dung QCCTNB

 

 

Nội dung QCCTNB

32

Quyết định

Số 346/QĐ-CĐCĐ-ĐT

30/8/2016

CĐCĐ ĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định học vụ Trường CĐCĐ ĐT

 

 

QĐ: 371/QĐ-CĐCĐ

 

CĐCĐ ĐT

Nội dung Quy định học vụ

33

Công văn

89/CĐCĐ-ĐT

4/5/2016

CĐCĐ ĐT

Thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2016