Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Hệ thống các văn bản quy định về quan hệ quốc tế

STT

TÊN LOẠI

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

File đính kèm

01

Nghị định

21/2001/NĐ-CP

28/05/2001

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

02

Nghị định

165/2004/NĐ-CP

16/09/2004

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

 

03

Nghị định

136/2007/NĐ-CP

17/8/2007

Chính phủ

Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

04

Nghị định

46/2011/NĐ-CP

17/6/2011

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

05

Nghị định

65/2012/NĐ-CP

06/9/2012

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

06

Nghị định

73/2012/NĐ-CP

26/9/2012

Chính phủ

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

07

Nghị định

102/2013/NĐ-CP

05/9/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

08

Pháp lệnh

24/2000/PL-UBTVQH10

28/04/2000

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

09

Chỉ thị

35/2004/CT-TTg

22/10/2004

Thủ tướng chính phủ

Về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

 

10

Thông tư liên tịch

04/2002/TTLT-BCA-BNG

29/01/2002

Bộ Công an & Bộ Ngoại giao

v/v hướng dẫn thực hiện nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

11

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BCA-BNG

06/10/2009

Bộ Công an & Bộ Ngoại giao

v/v hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

12

Thông tư

27/2007/TT-BCA (A11)

29/11/2007

Bộ Công an

Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

13

Thông tư

66/2009/TT-BTC

30/3/2009

Bộ Tài chính

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, và cư trú tại Việt Nam

 

14

Thông tư

01/2010/TT-BTC

06/01/2010

Bộ Tài chính

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

 

15

Thông tư

102/2012/TT-BTC

21/6/2012

Bộ Tài chính

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

 

16

Thông tư

04/2015/TT-BCA

05/01/2015

Bộ Công An

Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

17

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

18/8/2010

UBND tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp

 

18

Quyết định

76/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Thủ tướng chính phủ

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

 

19

Quyết định

12/2013/QĐ/UBND

23/4/2013

UBND tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Quy chế quản lý Đoàn đi nước ngoài, Đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp