Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Hệ thống các văn bản quy định về Nghiên cứu khoa học

STT

TÊN LOẠI

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

File đính kèm

01

Quyết định

956/QĐ-UBND-HC

26/10/2011

UBND tỉnh Đồng Tháp

Về việc quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

 

02

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

19/8/2014

UBND tỉnh Đồng Tháp

Ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

03

Công văn

07/SKHCN-QLKH

07/01/2015

Sở Khoa học và công nghệ

Về việc hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở

 

04

Luật

29/2013/QH13

18/6/2013

Quốc hội 13

Luật Khoa học và Công nghệ

 

05

Luật

80/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội 11

Luật chuyển giao công nghệ

 

06

Nghị định

133/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

 

07

Quyết định

27/QĐ-CĐCĐ

21/02/2014

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động

 

08

Quyết định

440/QĐ-CĐCĐ

26/12/2014

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Về việc quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 

09

Quyết định

333/QĐ-CĐCĐ

09/10/2014

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Về việc thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp cơ sở

 

10

Quy trình

 

06/4/2015

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

11

Quy trình

 

19/12/2014

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA SINH VIÊN

 

12

Quy trình

 

15/6/2015

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

13

Quy trình

 

15/8/2014

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

QUY TRÌNH THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ