TT

TÊN LOẠI

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

I.VĂN BẢN THANH TRA

1

Luật

08/2012/QH13

08/6/2012

Quốc hội

Luật Giáo dục đại học 2012

2

Luật

56/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Thanh tra năm 2010

3

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại năm 2011

4

Luật

03/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Tố cáo năm 2011

5

Luật

15/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012

6

Luật

14/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

7

Luật

27/2012/QH13

23/11/2012

Quốc hội

Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều Luật phòng, chống tham nhũng 2012.

8

Luật

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức

9

Luật

38/2005/QH11

01/01/2006

Quốc hội

Luật giáo dục

10

Nghị định

86/2011/NĐ-CP

22/9/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

11

Nghị định

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiếu nại

12

Nghị định

76/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo

13

Quyết định

41/2006/QD-BGDDT

19/10/2006

BGD&ĐT

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các lỳ thi

14

Thông tư

51/2012/TT-BGDĐT

18/12/2012

BGD&ĐT

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

15

Thông tư

01/2009/TT-TTCP

15/12/2009

TTraCP

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

16

Thông tư

02/2010/TT-TTCP

02/3/2010

TTraCP

Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

17

Thông tư

07/2011/TT-TTCP

28/7/2011

TTraCP

Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

18

Thông tư

04/2010/TT-TTCP

28/8/2010

TTraCP

Quy định quy trình xử lí đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo.

19

Thông tư

46/2012/TTLT-BTC-TTCP

16/3/2012

BTC-TTraCP

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lí đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

20

Thông tư

54/2012/TT-BGDĐT

21/12/2012

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

II.VĂN BẢN LIÊN QUAN

1

Quyết đinh

13/2006/QĐ-BGDĐT

18/04/2006

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

2

Quyết định

25 /2006/QĐ-BGDĐT

26/6/2006

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

3

Quyết định

36/2007/QĐ-BGDĐT

28/62007

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

4

Quyết định

40/2007/QĐ-BGDĐT

01/8/2007

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

5

Quyết định

43/2007/QĐ-BGDĐT

15/8/2007

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

6

Thông tư

55/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng

7

Thông tư

46/2011/TT-BGDĐT

17/10/2011

Bộ giáo dục và đào tạo

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học.

8

Quyết định

16/2008/QĐ-BGDĐT

16/4/2008

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy định Về đạo đức nhà giáo

9

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT

10/7/2008

Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

10

Quyết định

04/2000/QĐ-BGDĐT

01/3/2000

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thực hiện dân chủ
trong hoạt động của nhà trường

11

Thông tư

08/20011/TT-BGDĐT

17/02/2011

Bộ giáo dục và đào tạo

Quy định điều kiện hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

12

Quyết định

04/2000/QĐ-BGDĐT

01/3/2000

Bộ giáo dục và đào tạo

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

13

Thông tư

22/2012/TT-BGDĐT

20/6/2012

Bộ giáo dục và đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng chứng chỉ cảu hệ thống giáo dục quốc dân.

14

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT

30/10/2012

Bộ giáo dục và đào tạo

Sử đổi bổ sung một số điều cảu quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học

15

Quyết định

1210/2010/QĐ-TTg

05/9/2012

Thủ Tướng Chính Phủ

Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục

và đào tạo giai đoạn 2012-2015

16

Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT

7/5/2009

Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

17

Quyết định

66 /2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá  chất lượng giáo dục trường cao đẳng

18

Thông tư

62/2012-TT-BGDĐT

28/12/2012

Bộ Giáo dục và đào tạo

Quy định và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

19

Thông tư liên tịch

118/2006/ND-CP

10/10/2006

Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính

Trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức

20

Quyết định

32/2008/QĐ-BTC

29/5/2008

Bộ Tài chính

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1246
Hôm qua3899
Tuần này14152
Tháng này55843
Số lượt truy cập2555728

Đang trực tuyến

Khách : 38 khách online Thành viên : Không có online