• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

GT phân tích chuỗi giá trị sản phẩm


Giáo trình phân tích chuỗi giá trị sản phẩm

Tác giả: Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản: 2013

Mô tả vật lí: 144 tr. ; minh họa , 24 cm.

Số phân loại: 338.5/ L451

Tóm tắt nội dung:  Giới thiệu về chuỗi giá trị, thị trường và kết nối thị trường, hệ thống chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh, nâng cấp và hỗ trợ chuỗi giá trị