• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

GT Nhân giống vô tính thực vật

Giáo trình nhân giống vô tính thực vật

Tác giả: Lâm Ngọc Phương

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Năm Xuất Bản: 2012

Mô tả vật lí: 136 tr. ; minh họa, 24 cm

Số phân loại: 576.5/Ph561

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các phương pháp nhân giống như nhân giống vô tính và nhân giống hữu tính, các yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống vô tính.