• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

Tài liệu tham khảo phòng chống tham nhũng

 

tk tham-nhung

Cuốn sách phân tích những tác hại, nguy cơ thách thức của tham nhũng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, những nổ lực chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời, làm rõ những yêu cầu đối với toàn xã hội trong cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp chống tham nhũng.

Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng / Đinh Văn Minh .- Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 .- 123 tr.; 19 cm .- 345.597/M312 .