Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ, muỗi đục hoa

Đề tài “Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ (Tenuipalpus pacificus Baker), muỗi đục hoa ( Contarinia maculipennis Felt)”

Chủ nhiệm đề tài: Ks. Nguyễn Thị Huyền Trang– Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Thành phần côn trùng và nhện hại trên cây hoa lan ghi nhận được 9 loài gồm 8 loài côn trùng thuộc các bộ Homoptera, Lepidoptera, Diptera và Thysanoptera, một loài nhện đỏ thuộc bộ Acari. Kết quả ghi nhận trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy thời gian ủ trứng của nhện đỏ là 9 ± 1,0 ngày, ấu trùng là 15,6 ± 1,5 ngày và trưởng thành sống 27,4 ± 3,1 ngày. Thời gian ủ trứng của muỗi đục hoa là 1,2 ± 0,4 ngày, ấu trùng là 5,7 ± 0,8 ngày, nhộng là 15,6 ± 1,7 ngày và thành trùng sống 3,4 ± 0,7 ngày. Kết quả đánh giá hiệu lực của thuốc cho thấy dầu khoáng SK Enspray 99EC cho hiệu quả cao đối với nhện đỏ, thuốc trừ sâu Regent 800WG có hiệu quả cao đối với ấu trùng muỗi đục hoa.


Xem thêm đề tài khác: