Khoa Tại chức thông báo: Ngày 08-09/4/2017 học môn Soạn thảo văn bản pháp luật