Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn

KhoaKT

Tập thể viên chức, giảng viên Khoa Kinh tế - xã hội và nhân văn

I. Nhiệm vụ chung:

1) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

2) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

(Điều 11 -  Quyết định số 474 /QĐ-CĐCĐ-TCHC ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

II. Nhiệm vụ Trưởng khoa:

1. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa từng năm nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của Khoa.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, học kỳ.

3. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, Trưởng môn tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và các loại hồ sơ chuyên môn đã quy định.

4. Tổ chức và điều hành công việc của văn phòng Khoa như: lưu trữ hồ sơ, văn thư, tiếp và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của giáo viên, HSSV …

5. Đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho giáo viên, HSSV.

6. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của Khoa, trường hoặc các đoàn thể phát động theo từng chủ điểm qua các ngày lễ lớn.

7. Hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi học kỳ cho các lớp. Hướng dẫn chấm thi theo đúng qui chế chuyên môn.

8. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa tổ chức, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức báo cáo chuyên đề bộ môn, viết sáng kiến kinh nghiệm …

9. Thường xuyên nhắc nhỡ giáo viên, HSSV thực hành tiết kiệm, sử dụng vào bảo quản tốt tài sản chung, thực hiện đúng nội qui cơ quan. Tạo mối quan hệ tốt với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường.

10. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, tổ bộ môn tổ chức sơ kết học kì, năm theo từng ngành đào tạo.

11. Thực hiện các công việc khác do sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Trích ISO 2015 của Khoa Kinh tế - XHNV)

III. Nhiệm vụ các Phó trưởng khoa

1. Giúp việc cho trưởng khoa các lĩnh vực: Bộ môn ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học.

2. Cùng Trưởng khoa nghiên cứu xác định phương hướng phát triển của khoa về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương hướng đào tạo, chiến lược phát triển đội ngũ CBGV và sơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo.

3. Giúp trưởng khoa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo xây dựng đề cương các môn học, của ngành do Khoa quản lý cho tất cả các hệ đào tạo ở tất cả các cấp học.

4. Thực hiện công tác khác theo sự chỉ đạo của trưởng khoa.

(Trích ISO 2015 của Khoa Kinh tế - XHNV)