Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

Chức năng

1. Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo trường trong công tác nghiên cứu và phát triển trường theo đúng quy định.

2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực phục vụ nhu cầu phát triển nhà trường theo từng giai đoạn.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu những vấn đề chiến lược, tư vấn, giám định, phản biện các chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển trong tất cả các lĩnh vực của nhà trường.

2. Xây dựng và thực hiện đề tài, dự án có tính chất chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ để khai thác có hiệu quả nhân lực của nhà trường.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm về nghiên cứu và phát triển nhà trường theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ các mặt hoạt động với các đơn vị trực thuộc trường.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.