Phòng máy vi tính thực hành

Nhà trường có 5 phòng máy vi tính với tổng số máy vi tính phục vụ học tập là: 300 máy

Hình 1. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 2. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 3. Phòng máy vi tính thực hành

 

   

Liên kết mạng xã hội