Phòng máy vi tính thực hành

Nhà trường có 5 phòng máy vi tính với tổng số máy vi tính phục vụ học tập là: 300 máy

Hình 1. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 2. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 3. Phòng máy vi tính thực hành