Các dãy phòng học

Các dãy phòng học:

Dãy B (Khối lý thuyết 1)

Dãy C (Khối lý thuyết 2)

Khối lý thuyết 1 và 2: quy mô 1 trệt, 02 lầu, diện tích sàn xây dựng 4.536,2 m2

 

   

Liên kết mạng xã hội