Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chuẩn đầu ra Ngành Kế toán

Kiến thức:

1. Vận dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.

2. Hiểu được những kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, thuế; Vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.

3. Phân tích nghiệp vụ kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.

4. Biết lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

5. Tổng hợp được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của ngành.

Kỹ năng:

   1. Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán, sửa chữa các sai phạm cơ bản trong hoạt động kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

 2.   Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

 3. Sử dụng thành thạo được các phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

5. Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

Thái độ:

1. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tinh thần, trách nhiệm, thái độ cao trong công việc.

2. Tuân thủ các quy định của nhà nước về lĩnh vực kế toán.

3. Rèn luyện tính cẩn thận và trung thực trong công tác kế toán.

     Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học có thể đảm nhận các công việc như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng. Bên cạnh đó, người học có khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp, tư vấn lập kế hoạch tài chính cho lãnh đạo.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:

  1. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.
  2. Có thể học liên thông lên trình độ đại học chuyên ngành kế toán.

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN: TẢI VỀ