Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

                    DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                Đơn vị tính: triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

        12.719.000

1

 Số thu học phí, lệ phí, khác

 
 

Học phí, lệ phí

               8.792.000

 

Khác ( thu các trường liên kết, căn tin, nhà xe, thuê HT…)

               3.927.000

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

        12.719.000

2.1

Chi sự nghiệp………………….

        12.719.000

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

             12.719.000

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

          6.083.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 
 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 
 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 
 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

               5.435.000

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

                  648.000

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

6.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

7.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 

 

8.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

9.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

10.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

1

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

 
 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 

2

Chi Chương trình mục tiêu

 
 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

 

Nguồn: Phòng Tài vụ


Tải tệp: Đính kèm