Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019

QUY CHẾ

Tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 186/QĐ-CĐCĐ ngày 16 /5 /2019 của Hiệu trưởng

trường CĐCĐ Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tuyển sinh này quy định về: Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh; tổ chức phúc tra; xác định kết quả trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.

Chương II

NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

Điều 2. Ngành, nghề đào tạo

          Năm 2019, trường tuyển sinh gồm các ngành cụ thể như sau:


Thông tin chi tiết: Mời xem tệp đính kèm

 

Liên kết mạng xã hội