Bài thuyết trình của Giảng viên Trường CĐCĐ Đồng Tháp (DTCC) tại Hội nghị lần thứ 9 kết nối với Việt Nam

 

Tham gia Hội thảo lần thứ 9 Kết nối với Việt Nam do các đơn vị đồng tổ chức: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (USSH VNU-HCM) và Đại học Hawai'i tại Manoa, Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Thủ Dầu Một trường đại học ở Bình Dương và tỉnh An Giang, từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến ngày 4 tháng 1 năm 2018, hai giảng viên trường CĐCĐ Đồng Tháp-TS Phạm Quang Huy, và ThS Nguyễn Thị Thể Hà, MEd-trình bày nghiên cứu của mình ở phần I tại ĐHQG-HCM. Chủ đề của hội thảo là đến với Việt Nam: Khám phá "Phát triển", "Du lịch" và "Tính bền vững" ở Việt Nam từ các nhận thức đa ngành và đa chiều.

 

TS Phạm Quang Huy đã báo cáo những chính sách và nghiên cứu gần đây nhằm cải tiến việc dạy và học tiếng Anh và ngoại ngữ, từ đó đề xuất các hoạt động và mô hình cho giai đoạn mới.  

 

 

Hình 1. Trình bày của Ts. Phạm Quang Huy

 

Hướng về các hoạt động và hỗ trợ cho sinh viên năm thứ nhất thành công tại trường cao đẳng, đại học, bài trình bày của ThS Nguyễn Thị Thể Hà với tiêu đề "Cách thích ứng môi trường học tập của sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp".  

 

Hình 2. Trình bày của ThS Nguyễn Thị Thể Hà

 

Hình 3. ThS Nguyễn Thị Thể  Hà tại triển lãm của Hội thảo

 

Hội thảo cũng đưa ra nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu khám phá "phát triển", "du lịch" và "tính bền vững" từ các viễn cảnh đa chiều và nhiều hướng. /.

 

Tác giả: Phạm Quang Huy


 

 

Liên kết mạng xã hội