Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - Đồng Tháp

Đề tài “Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - Đồng Tháp”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trịnh Xuân Việt – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

“Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - Đồng Tháp”, được thực hiện từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2013 nhằm mục tiêu: (1) Tìm ra qui trình kỹ thuật giâm cành chanh bông tím. (2) Tìm ra thành phần giá thể, loại hóa chất và vị trí lấy ngọn cành tốt nhất cho việc giâm cành chanh bông tím đạt hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu giống cây trồng hiện nay của người dân. Đề tài có 3 thí nghiệm.

- Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ đến sự ra rễ của cành chanh bông tím

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, có 20 nghiệm thức với 3 lần lập lại, mỗi lần lặp lại là 20 cành

- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của thành phần giá thể và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím

Sau khi thí nghiệm 1 thực hiện xong, chọn chất và nồng độ thích hợp nhất đưa vào thí nghiệm 2. Thí nghiệm được thực hiện theo kiểu thừa số hai nhân tố với 18 nghiệm thức 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 20 cành, chọn cành tại 3 vị trí ngọn, giữa (thân cành) và gốc cành

- Thí nghiệm 3: Khảo sát khả năng sống của cành giâm trong giai đoạn vườn ươm

Sau khi các cành đã ra rễ và chồi được chăm sóc trong điều kiện che lưới giảm ánh sáng 50% kết hợp với việc tưới nước 3 lần/ngày Sau khi các cành đã ra rễ và chồi được chăm sóc trong điều kiện che lưới giảm ánh sáng 50% kết hợp với việc tưới nước 3 lần/ngày

Kết quả của đề tài: Hợp chất kích thích ra rễ NAA ở nồng độ 1000ppm) có kết quả tốt nhất: tỷ lệ ra rễ đạt 95%, số lượng rễ đạt 8.26 rễ, chiều dài trung bình rễ đạt 8.09 cm, tỷ lệ ra chồi đạt 88.33%, số lượng chồi là 1.55 chồi và chiều dài trung bình chồi đạt 5.21 cm.

Vị trí thân cành, giá thể 3trấu : 1tro trấu : 1mụn dừa cho kết quả tốt nhất: tỷ lệ ra rễ đạt 95%, số lượng rễ đạt 5.6 rễ, chiều dài trung bình rễ đạt 5.9 cm, tỷ lệ ra chồi đạt 75%, số lượng chồi là 1.5 chồi và chiều dài trung bình chồi đạt 4.7 cm.

Sau khi đưa ra vườn ươm thì NT2 (vị trí thân cành) cho kết quả tốt nhất: tỷ lệ sống là 97.33%, Tỷ lệ ra chồi là 100% và số chồi là 4,5 chồi.


Xem thêm đề tài khác: