Khoa Tại chức trường CĐCĐ Đồng Tháp thông báo Lịch học 2 môn Tư pháp quốc tế do cô Mỹ Hương dạy; Lịch giảng dạy như sau:
 
1/ Môn Tư pháp quốc tế (3 TC): Ngày 8, 9, 15, 16 tháng 5 năm 2017
 
2/ Môn Tư pháp quốc tế 2 (2 TC): Ngày 10, 17,18 tháng 5 năm 2017
Nguồn: Khoa Tại chức