Giới thiệu khoa Tại chức

 

1. Quá trình thành lập và phát triển:

Khoa Tại chức trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp được thành lập năm 2004 trên cơ sở tách từ bộ phận đào tạo tại chức của phòng Đào tạo, với số lượng 03 viên chức. Hiện nay cơ cấu của khoa gồm 01 trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa và 05 chuyên viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Phối hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch quản lý quá trình giảng dạy các lớp vừa làm vừa học do Trường đào tạo và cấp bằng;
  2. Lập kế hoạch tuyển sinh, quản lý, điều hành các lớp Cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp vừa làm vừa học, từ xa do các trường đại học, cao đẳng và trung cấp liên kết đào tạo;
  3. Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo quản lý lịch giảng dạy của giảng viên; phối hợp tổ chức các kỳ thi hết môn cho các lớp vừa làm vừa học và từ xa; tiếp nhận và quản lý đề thi hết môn các lớp, chịu trách nhiệm bảo mật đề thi các môn thi do Khoa tổ chức;
  4. Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chuyên môn, hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và học tập của học viên, học sinh, sinh viên do Khoa quản lý. Nhập dữ liệu điểm theo phân quyền của Phòng Đào tạo cho Khoa. Lưu trữ bảng điểm gốc và giải quyết các hồ sơ học viên,học sinh, sinh viên thuộc Khoa quản lý;
  5. Xác nhận số liệu thống kê giờ giảng, giờ coi thi cho giảng viên giảng dạy và coi thi tại Khoa;
  6. Xây dựng kế hoạch đưa, đón, ăn, nghỉ của giảng viên các trường liên kết hàng tuần;
  7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.