Giới thiệu khoa Tại chức

Khoa Tại chức trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp được thành lập năm 2004 trên cơ sở tách bộ phận đào tạo tại chức của phòng Đào tạo, với số lượng 03 viên chức. Hiện nay cơ cấu của khoa gồm 01 trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa và 05 chuyên viên, khoa hiện đang quản lý 30 lớp với 2.105 HSSV: 17 lớp đại học VLVH với 1.363 SV, 05 lớp ĐHLT với 260 SV, 08 lớp đại học từ xa với 482 SV.

I. Nhiệm vụ chung

  1. Lập kế hoạch quản lý, điều hành các lớp đại học liên thông, vừa làm vừa học, từ xa do các trường đại học liên kết đào tạo;

  2. Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo quản lý lịch giảng dạy của giảng viên; phối hợp tổ chức các kỳ thi hết môn cho các lớpliên thông, vừa làm vừa học và từ xa; tiếp nhận và quản lý đề thi hết môn.

  3. Xác nhận số liệu thống kê giờ giảng, giờ coi thi cho giảng viên coi thi tại Khoa và chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu trước khi chuyển về Phòng Đào tạo;

  4. Lên lịch đưa rước giảng viên các trường liên kết đào tạo;

  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

(Điều 11 -  Quyết định số 474 /QĐ-CĐCĐ-TCHC ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

II. Nhiệm vụ Trưởng khoa

1. Quản lý, giám sát các họat động của Khoa  theo mục tiêu chất lượng năm học của Trường.

2. Lập kế họach tiếp nhận  học viên, sinh viên trúng tuyển. Phân công cán bộ quản lý tiếp nhận, sinh họat quy chế và các thông tin cần thiết đến các thành viên của lớp.

3. Phối hợp với các Phòng, Khoa có liên quan giám sát quá trình giảng dạy, thi, kiểm tra của các lớp Khoa quản lý.

4. Định kỳ thực hiện rà sóat, kiểm tra , đánh giá lại một cách hệ thống nguồn nhân lực hiện có cũng như nhu cầu nhân sự thay thế hoặc lên kế họach đào tạo, bồi dưỡng.

5. Phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trường đến các thành viên trong Khoa.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đảm bảo mục tiêu chất lương năm học của Khoa, của Trường.

7. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hịệu Trưởng.

(Trích ISO 2015 của Khoa Tại chức)

II. Nhiệm vụ Phó trưởng khoa

1. Trực tiếp theo dõi mãng đào tạo đại học hệ từ xa theo sự phân công của trưởng khoa.

2.  Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan giám sát quá trinh thi ở các lớp thuộc khoa quản lý vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

3.  Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng khoa.

(Trích ISO 2015 của Khoa Tại chức)

         1. Quản lý, giám sát các họat động của Khoa theo mục tiêu chất lượng năm học của Trường.

        2. Lập kế họach tiếp nhận học viên, sinh viên trúng tuyển. Phân công cán bộ quản lý tiếp nhận, sinh họat quy chế và các thông tin cần thiết đến các thành viên của lớp.

        3. Phối hợp với các Phòng, Khoa có liên quan giám sát quá trình giảng dạy, thi, kiểm tra của các lớp Khoa quản lý.

        4. Định kỳ thực hiện rà sóat, kiểm tra , đánh giá lại một cách hệ thống nguồn nhân lực hiện có cũng như nhu cầu nhân sự thay thế hoặc lên kế họach đào tạo, bồi dưỡng.

        5. Phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trường đến các thành viên trong Khoa.

        6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đảm bảo mục tiêu chất lương năm học của Khoa, của Trường.

        7. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hịệu Trưởng.

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay2164
Hôm qua3036
Tuần này14845
Tháng này61701
Số lượt truy cập2120123

Đang trực tuyến

Khách : 105 khách online Thành viên : Không có online