Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tuyển sinh, Khảo thí & ĐBCL

Rate this item
(4 votes)

I. Chức năng

     - Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trường và chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các hoạt động về tuyển sinh, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường theo quy định của Luật GDNN và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;

   - Tham mưu Lãnh đạo Trường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và công tác pháp chế.

II. Nhiệm vụ

1) Công tác tuyển sinh

- Phối hợp với phòng Quan hệ doanh nghiệp và các khoa tổ chức điều tra, thu thập, phân tích và dự báo về thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề định kỳ; Đề xuất thay đổi ngành nghề, quy mô đào tạo cho phù hợp với thị trường;

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển sinh dài hạn, trung hạn, hàng năm (bao gồm kinh phí thực hiện) trình Lãnh đạo Trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

- Phối hợp các khoa tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong và ngoài trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 2) Công tác Khảo thí

- Căn cứ các quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội để tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của Trường;

- Phối hợp Phòng Đào tạo, các khoa tham mưu Lãnh đạo Trường ban hành văn bản quy định, qui trình tổ chức các kỳ thi; kiểm tra, thi kết thúc môn học/mô đun và quản lý, thông báo điểm kiểm tra, điểm thi;

- Phối hợp Phòng Đào tạo, các khoa tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun của các Khoa chuyên môn theo quy định;

- Quản lý, tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun theo quy định;

- Tổ chức bảo quản và lưu trữ đối với các tài liệu liên quan đến các kỳ thi theo quy định của Luật lưu trữ;

- Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc chấm thi, tiếp nhận đơn và chấm thi phúc khảo theo yêu cầu của người học;

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu;

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3) Công tác Đảm bảo chất lượng

- Tham mưu Lãnh đạo Trường ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo Trường trong việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo trong toàn trường, cụ thể:

+ Phối hợp phòng Đào tạo, khoa xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo;

+ Tổ chức đánh giá chất lượng dạy và học, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của người dạy, người học, người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng;

+ Hướng dẫn các khoa tự thanh tra và tổ chức thanh tra hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Tham mưu Lãnh đạo Trường xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng GDNN theo qui định, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;  

- Là điều phối giúp Đoàn Kiểm định chất lượng GDNN đến kiểm định trường (nếu có);

- Tổ chức lưu trữ minh chứng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các hoạt động của trường để phục vụ công tác kiểm định.

- Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng GDNN

- Thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

- Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực Đảm bảo chất lượng của Trường; Phối hợp, liên kết với các trường trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng dạy nghề;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4) Công tác kiểm tra nội bộ và pháp chế

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế học vụ, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của trường cho viên chức, giảng viên, học sinh - sinh viên trong trường.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.