Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

I. Nhiệm vụ chung:

1) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

2) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

(Điều 11 -  Quyết định số 474 /QĐ-CĐCĐ-TCHC ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

II. Nhiệm vụ Trưởng khoa:

1.Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa từng năm đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của Khoa. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, học kỳ.

2. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, Trưởng môn tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và các loại hồ sơ chuyên môn đã quy định.

3. Tổ chức và điều hành công việc của văn phòng Khoa như: lưu trữ hồ sơ, văn thư, tiếp và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của giáo viên, HSSV …

4. Đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho giáo viên, HSSV.

5. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của Khoa, trường hoặc các đoàn thể phát động theo từng chủ điểm qua các ngày lễ lớn.

6. Hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi học kỳ cho các lớp. Hướng dẫn chấm thi theo đúng qui chế chuyên môn.

7. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa tổ chức, thực hiện công tác NCKH, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức báo cáo chuyên đề bộ môn, viết sáng kiến kinh nghiệm …

8. Thường xuyên nhắc nhỡ giáo viên, HSSV thực hành tiết kiệm, sử dụng vào bảo quản tốt tài sản chung, thực hiện đúng nội qui cơ quan. Tạo mối quan hệ tốt với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường.

9. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, tổ bộ môn tổ chức sơ kết học kì, năm theo từng ngành đào tạo.

10. Thực hiện các công việc khác do sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Trích ISO 2015 của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ)

III. Nhiệm vụ các Phó trưởng khoa

1. Lập kế hoạch hoạt động của chuyên ngành quản lý theo từng học kỳ, năm học và theo yêu cầu của Trưởng Khoa.

2. Chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động dạy học của ngành mình quản lý: thực hiện chương trình, qui chế chuyên môn, hồ sơ giáo viên …

3. Phối hợp cùng Trưởng Khoa chỉ đạo, tổ chức các phong trào trong giáo viên và học sinh sinh viên các lớp theo chủ điểm các ngày lễ lớn.

4. Lập kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề khoa học của ngành phụ trách.

5. Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất về thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm để phục vụ việc dạy học ngày càng tốt hơn, hiệu quả chất lượng hơn.

6. Xây dựng kế hoạc, liên hệ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất để đưa sinh viên đi thực tập hàng năm.

7. Phối hợp cùng tổ bộ môn có dự kiến phân công giờ dạy, lớp dạy của giáo viên ở đầu năm học, đầu học kỳ.

8. Sơ tổng kết việc dạy học ở cuối học kỳ của ngành quản lý, thống kê số liệu và báo cáo cho Trưởng Khoa theo định kỳ.

9. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Khoa.

(Trích ISO 2015 của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ)