Cơ cấu nhân sự Khoa Kinh tế - xã hội & nhân văn (2016)

 

 

Sơ đồ tổ chức Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn

 

Trưởng Khoa

PHAN VĂN ĐẠT

- Ngày tháng năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh & quản lý

- Điện thoại: 0918.642.919

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công :

- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Khoa.

- Trực tiếp phụ trách các phần việc:

+ Công tác tổ chức, chính trị tư tưởng

+ Hội đồng khoa học đào tạo của Khoa theo QĐ của Hiệu trưởng.

+ Phát triển chương trình đào tạo.

+ Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

+ Công tác tháng, nhiệm vụ năm học.

+ Công tác thi đua khen thưởng trong viên chức, giảng viên.

- Theo dõi và chỉ đạo:

+ Chỉ đạo các Phó trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường.

+ Chỉ đạo các bộ môn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá và phát triển đội ngũ kế cận.

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành, các tài liệu khác thuộc khoa quản lý; kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định của trường.

+ Chỉ đạo công tác giáo vụ khoa.

+ Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

+ Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, chỉ đạo của Hiệu trưởng và nghị quyết của chi bộ.

+ Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi miễn từ cấp phó của đơn vị.

+ Ký các giấy tờ xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Tiếp học sinh, sinh viên định kỳ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của học sinh, sinh viên.

- Giữ mối quan hệ giữa Khoa với các đơn vị khác trong nhà trường.

   

Phó trưởng khoa:

 

LA NGỌC GIÀU

- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1979

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Ngân hàng

- Điện thoại : 01244 991 999

- Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Giải quyết công việc của Trưởng Khoa và của các Phó trưởng Khoa khác khi Trưởng khoa, Phó trưởng Khoa khác đi công tác, vắng mặt.

- Phụ trách các lĩnh vực:

          + Hoạt động chuyên môn các bộ môn.

          + Hoạt động khoa học – công nghệ.

          + Hoạt động công tác tổ chức đoàn thể.

- Theo dõi, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ:

          + Chỉ đạo các bộ môn, tổ công đoàn, liên chi đoàn, chi đoàn các khối lớp thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Công tác chuyên môn các bộ môn; hoạt động khoa học – công nghệ, báo cáo chuyên đề, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+ Công tác tổ chức đoàn thể, hoạt động phong trào.

+ Công tác thi đua khen thưởng, công tác HSSV.

      + Xây dựng các kế hoạch: chuyên môn, phân công giảng dạy, thực tập tốt nghiệp, dự giờ và đánh giá giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào của khoa.

      + Giữ mối quan hệ giữa Khoa với các phòng: Đào tạo, QLKH & HTQT, QHDN.

- Thay mặt Trưởng khoa ký các văn bản hành chính và chuyên môn thuộc trách nhiệm, quyền hạn được giao.

- Thực hiện công tác khác do Trưởng khoa phân công.

Phó trưởng khoa:

 

LÊ THỊ VÂN ANH


 • Ngày tháng năm sinh:       08/01/1964

 • Trình độ chuyên môn:      Th.s Kinh tế  - CN NgaVăn

 • Điện thoại:        0986919164

 • Email:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ được phân công:

 - Phụ trách các lĩnh vực:

+ Hành chính – Giáo vụ khoa.

+ Kế hoạch giảng dạy, học tập và thi cuối kỳ.

+ Công tác cố vấn học tập.

+ Công tác học sinh – sinh viên và thi đua khen thưởng trong học sinh, sinh viên.

+ Thông tin của Khoa trên Web.

- Theo dõi, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ:

+ Công tác hành chính - giáo vụ của khoa.

+ Phân công Giáo vụ khoa và Cố vấn học tập thực hiện các công việc sau:

 • Quy trình mời giảng và quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên, học tập của học sinh, sinh viên;
 • Lập kế hoạch giảng dạy và xếp thời khóa ;
 • Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học kỳ, năm học;

+ Theo dõi tình hình thực hiện nội quy, quy chế; các quy trình có liên quan đến hoạt động giảng dạy và học tập trong khoa, nhà trường.

+ Phối hợp với phòng Đào tạo, theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

+ Chỉ đạo và thực hiện công việc tổng hợp vượt giờ hàng năm.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công tác của Khoa hàng năm.

+ Giữ mối quan hệ giữa Khoa với các phòng: Đào tạo, CT CTSV, QT-TB-TV.

- Thay mặt Trưởng khoa ký các văn bản hành chính thuộc trách nhiệm, quyền hạn được giao.

- Thực hiện công tác khác do Trưởng khoa phân công.

 

 

Giáo vụ khoa

LÝ KIM OANH

Ngày tháng năm sinh: 09/04/1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến thủy sản

Điện thoại : 0917 808 462

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công :

 • Theo dõi thường trực công tác đào tạo thuộc khoa.
 • Bảo quản lưu trữ đề thi, bài thi, đáp án, điểm thi môn học do khoa quản lý.
 • Lên lịch giảng dạy cho GV trong khoa và GV các khoa có liên quan.
 • Lập kế hoạch thi, kiểm tra, các học kỳ (lần 1, 2, 3)
 • Lưu trữ, xử lý, và in các dữ liệu cần thiết liên quan đến các yêu cầu quản lý của khoa, các phòng ban liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

 

TỔ BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Giảng viên - Tổ trưởng

NÔNG THI MỸ DUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 29/3/1988

Trình độ chuyên môn : ThS. Quản trị kinh doanh

Điện thoại :   0944 225 528

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Giảng viên

HUỲNH DUY PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 21/9/1973

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - QTKD

Điện thoại : 0169 6596 396

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Giảng viên

 

LÊ VI SA

Ngày tháng năm sinh: 30/10/1988

Trình độ chuyên môn : ThS. Kinh doanh & quản lý

Điện thoại :   0932 802 803

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

 

LÊ THỊ THÙY TRANG

Ngày tháng năm sinh: 09/05/1985

Trình độ chuyên môn : ThS. Kinh doanh & Quản lý

Điện thoại : 0939 355 848

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng viên

 

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 28/5/1988

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh doanh & Quản lý

Điện thoại : 0932 942 626

Email : nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng viên

 NGUYỄN NHẬT TÂN

Ngày tháng năm sinh: 30/4/1991

Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD

Điện thoại : 0939 777 046

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng viên  

LÊ THUẬN THÁI

Ngày tháng năm sinh: 30/5/1976

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ QTKH & Quản lý

Điện thoại : 0918 366 123

Email :       ltthai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Giảng viên

NGUYỄN THI NHƯ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1988

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế

Điện thoại : 0919 107 109

Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

TỔ BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

 Giảng viên - TỔ TRƯỞNG  

TĂNG THÚY LIỄU

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1981

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Điện thoại :   0917 375 897

Email :      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Giảng viên  

QUÁCH KIỀU TRANG

Ngày tháng năm sinh: 31/03/1983

Trình độ chuyên môn : ThS. Tài chính ngân hàng

Điện thoại :    0917 129 693

Email :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Giảng viên  

QUẢNG THI MỸ YẾN

Ngày tháng năm sinh: 19/02/1986

Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính ngân hàng

Điện thoại :   0987 964 598

Email :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng viên

VÕ MINH HIẾU

Ngày tháng năm sinh: 30/05/1985

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế-Kế toán Tổng hợp

Điện thoại :    0912 495 322

Email :      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giảng viên

 

PHAN THI TUYẾT NHUNG

Ngày tháng năm sinh:  09/10/1992

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Điện thoại :   0164.9335.136

Email :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ BỘ MÔN ANH VĂN

 

 

 Giảng viên - TỔ TRƯỞNG

TRẦM THỊ NGỌC HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh:  14/10/1985

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Anh văn

Điện thoại :   0939188007

Email :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Giảng viên

 

VÕ THỊ ANH THƯ

Ngày tháng năm sinh: 07/10/1986

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Điện thoại :  0128 652 2109

Email :      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Giáo viên

PHẠM THỊ OANH

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1977

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Anh văn

Điện thoại :    0918678306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay775
Hôm qua2057
Tuần này7263
Tháng này67319
Số lượt truy cập4094241

Đang trực tuyến

Khách : 125 khách online Thành viên : Không có online