Danh mục

Ban đảm bảo chất lượng

Phạm Phát - Hiệu trưởng - Trưởng Ban ISO

Võ Minh Lâm - P.Hiệu trưởng - P.Trưởng Ban

Huỳnh Cẩm Thanh Trưởng Phòng Thanh tra - Ủy viên thường trực

Trần Hữu Trung - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên

Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên

Nguyễn Thị Loan - Q. Trưởng Phòng Chính trị & CTSV - Ủy viên

Võ Thị Huệ - Trưởng Phòng Quản trị - TB-TV - Ủy viên

Hồ Kiều Oanh - Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Ủy viên

Nguyễn Kim Kha - Trưởng phòng QLKH&HTQT - Ủy viên

Vũ Thùy Dương - Trưởng Phòng Tài vụ - Ủy viên

 

Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn trường - Ủy viên


 

Nguyễn Hữu Thanh - Chuyên viên Phòng Thanh tra - Thư ký