Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

TT Họ tên Năm sinh Trình độ Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền
 1 Võ Minh Lâm  1978  Thạc sĩ  Bí thư Đảng ủy  Phó Hiệu trưởng
 2 Trần Hưu Trung  1979  Thạc sĩ
 Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1  Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
 3 Nguyễn Văn Lích  1975  Kỹ sư
 Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra   Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
 4 Lê Phạm Thị Minh Anh 1984 Thạc sĩ Đảng ủy viên Phó trưởng Phòng Đào tào
 5 Hồ Thị Hoàng Diệu 1991 Đại học Đảng ủy viên Chuyên viên VP Đảng ủy
 6 La Ngọc Giàu 1979 Thạc sĩ Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 6 Phó Trưởng khoa KTXH&NV
 7 Lê Thuận Thái Trung Hiếu  1983  Thạc sĩ Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 4  Phó Trưởng Phòng QT-TB&TV
 8  Nguyễn Kim Kha
 1983  Thạc sĩ Đảng ủy viên - Chi ủy viên Chi bộ 7  Trưởng phòng QLKH&HTQT
 9  Phạm Thị Trà My  1983  Thạc sĩ Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 3  Trưởng Khoa Khoa học cơ bản
 10 Nguyễn Thị Hồng Thúy 1981 Thạc sĩ Đảng ủy viên - Phó Bí thư Chi bộ 3  Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản
 11  Trần Hoàng Nam 1964  Thạc sĩ Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 8  Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
 12 Trương Nhật Triết 1985 Thạc sĩ Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 2  Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
 13  Nguyễn Anh Tuấn 1983
 Thạc sĩ  Đảng ủy viên - Chi ủy viên Chi bộ 5 - Bí thư Đoàn trường  Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

 Phụ trách Văn phòng Đảng ủy:

 - Họ và tên: HỒ THỊ HOÀNG DIỆU
 
- Sinh năm: 17/01/1991  
 
- Trình độ chuyên môn: Sư phạm Tin học.
 
- Nhiệm vụ được giao:  

+ Tiếp nhận, phát hành công văn đi, đến; bảo quản sử dụng con dấu đúng qui định.

+ Thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và thông suốt giữa Chi bộ - Đảng ủy và đảng ủy – Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

+ Quản lý danh sách Đảng viên của đảng bộ và của từng chi bộ.

+ Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình đảng ủy xem xét quyết định.

+ Làm công tác hành chính: Văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, Văn kiện của cấp trên.

+ Công tác khác: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh.

+ Cập nhật các biểu mẫu mới trong công tác Đảng và hướng dẫn các Chi bộ sử dụng.

+ Thực hiện theo dõi chế độ báo cáo định kỳ, đột  xuất của Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh.