Bài giảng dùng chung Khoa khoa học cơ bản

      A. HOÁ SINH

1. Bài giảng học phần: Phân loại thực vật / Trương Thị Mỹ Phẩm              Chi tiết

2. Bài giảng học phần: Hóa đại cương / Phạm Thị Trà My, Phạm Thị Hồng Tân    Chi tiết

3. Bài giảng thực hành hóa đại cương / Phạm Thị Trà My     Chi tiết

4. Bài giảng sinh hóa: ngành cao đẳng BVTV, NTTS / Phạm Thị Cẩm Vân, Võ Đăng Khoa    Chi tiết

5. Bài giảng thực hành hóa phân tích đại cương: ngành cao đẳng NTTS, CNTP / Võ Đăng Khoa     Chi tiết

6. Bài giảng học phần: Sinh hóa - chăn nuôi thú y / Pham Thị Cẩm Vân     Chi tiết

7. Bài giảng hóa phân tích đại cương:  ngành cao đẳng CNTP, NTTS / Nguyễn Ngọc Châu    Chi tiết

8. Bài giảng: Sinh đại cương / Nguyễn Thị Hồng Thúy    Chi tiết

9. Thực hành di truyền: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Nguyễn, Thị Hồng Thúy           Chi tiêt

10. Di truyền / Nguyễn, Thị Hồng Thúy         Chi tiết   

          B. TOÁN LÝ

1. Bài giảng học phần: Vi tích phân / Pham Thị Kiều Anh   Chi tiết

2. Bài giảng học phần: Vi tích phân và đại số tuyến tính / Phạm Thị Kiều Anh     Chi tiết

3. Bài giảng học phần: Toán cao cấp nông nghiệp  / Phạm Thị Kiều Anh      Chi tiết

4. Bài giảng toán giải tích: ngành cao đẳng kế toán, quản trị kinh doanh / Phạm Thị Kiều Anh    Chi tiết

5. Bài giảng xác suất thống kê  ngành kế toán, quản trị kinh doanh / Nguyễn Thành Tâm     Chi tiết

6. Bài giảng xác suất thống kê ngành nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật, thú y / Nguyễn Thành Tâm   Chi tiết

7. Toán kinh tế: dùng cho ngành QTKD, KT / Bộ môn Toán- lý     Chi tiết

8. Bài giảng học phần: Đại số tuyến tính / Lê Thanh Nguyên     Chi tiết

9. Bài giảng học phần: Cơ và nhiệt đại cương      Chi tiết

 

Liên kết mạng xã hội